Kraj Vysočina

Fotolia_41825496_Subscription_XXL.jpg Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě, Podpora polytechnického vzdělávání a Podpora odborného vzdělávání a spolupráce škol se zaměstnavteli - to jsou priority krajských akčních plánů na Vysočině. Hned za těmito oblastmi je v pořadí důležitosti téma kariérového poradenství. Kraj se orientuje nejen na rozvíjení vlastního regionu, chce se rovněž aktivně podílet na iniciování celonárodních aktivit. Zejména v oblasti vzniku zastřešující strategie výchovy k podnikavosti a systému kariérového poradenství v počátečním i dalším vzdělávání.   

Prvním úkolem v podpoře kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě  KAP je vybavení škol technikou a technologiemi s potenciálem rozvíjet kreativitu a výchovu k podnikavosti, KAP I počítal s tím, že minimálně 30 % škol zpracuje strategii této oblasti včetně plánu efektivního využití vybavení, a že se bude orientovat v možnostech realizace projektů a čerpání prostředků z ESIF. Vzhledem k tomu, že v období KAP I se nepodařilo modernizovat materiálně technickou a technologickou základu ve všech školách, tento úkol je prioritou i v KAP II, včetně spolupráce se zřizovateli škol při provádění analýzy současnho stavu, podpory škol v orientaci v možnostech financování z ESIF a podávání projektů formou konzultací s Krajskou projektovou kanceláří Kraje Vysočina. Kraj bude rovněž podporovat metodickými listy efektivní využívání stávajícího zařízení k podpoře podnikavosti a sdílení prostor a vybavení s dalšími školami (SŠ, ZŠ). V obodbí KAPI I byla vytvořen krajská  strategie výchovy k podnikavosti  v rámci implementačnho projektu Učíme se ze života pro život, jejíž realzace pokračuje v období KAP II. Důraz je kladen na rozšíření vzdělávacího obsahu výchovy k podnikavosti, iniciativě a kreativitě v kurikula základních a středních škol v kraji (pomocí školám jsou metodické materiály, sběr a sdílení zkušeností, podpora spojení škol s odborníky z praxe vč. výzkumných a inovačních center či vzdělávání pedagogů). Kraj chce být aktivní i v oblasti iniciování jednání ke vzniku chybějící celonárodní strategii výchovy k podnikavosti.


V oblasti podpory polytechnického vzdělávání je stěžejním úkolem KAP I i KAP II zvrátit nedostatečný zájem o středoškolské polytechnické obory cestou motivace žáků i rodičů ke studiu masivními PR aktivitami, které by měly zvýšit podíl žáků 1. ročníků technicky a řemeslně zaměřených oborů. Svoji roli mají sehrát motivační stipendia či ocenění Talent Vysočiny udělované žákům přírodovědných a technických oborů, jež má přispět ze zvýšení jejich prestiže. Užší konktaky mezi školami, posílení činnostní výuky na ZŠ, posílení orientace středoškolské výuky na potřeby praxe a spolupráce s aktéry regionálnho trhu práce mají přispět k motivaci žáků dokončit studium, které jim přinese perspektivní uplatnění. KAP II počítá například s možností zavedení volitelného předmětu polytechnická výchova či  rozšíření hodině dotace pro technické, přírodovědné a evnirovmentální vzdělávání v ŠVP některých škol, s aktualizací vzdělávacích obsahů a metod, důležitým úkolem je i průběžné vzdělávání pedagogů. Jako velmi důležité vnímá kraj i podporu školních koordinátorů environmentální výchovy a vzdělávání, s nimiž počítá i krajská koncepce rozvoje EVVO.


Také u odborného vzdělávání počítá KAP s popularizací oblasti,  zintenzivněním spolupráce škol se zaměstnavateli včetně zavádění prvků duálního vzdělávání, účasti odborníků z praxe ve výuce, vzdělávání pedagogů formou stáží. KAP I i KAP II deklaruje vyplácení stupendií zejm. v učebních oborech. S ohledem na potřeby regionálnho trhu práce plánuje KAP II zkvalitnění kariérového poradenství, užší provázání aktivit ZŠ a SŠ s ohledem na volbu dalšího vzdělávání žáků, propagaci učebních oborů ve spolupráci s firmami. Součástí opatření je i rozhodnutí nezvyšovat kapacity gymnázií ve prospěch odborného vzdělávání.


V oblasti kariérového poradenství deklaroval KAP I záměr ověřit na pilotních školách následující aktivity: a) propagační akce k posílení důležitosti kariérového poradenství (kulaté stoly, besedy, ukázky práce aj.) zaměřené na zřizovatele, pedagogy i rodiče; b) v rámci školního poradenského pracoviště ustavení samostatné pozice kariérového poradce, který bude i koordinátorem KP ve škole; c) využívání služeb školního psychologa pro kariérové poradenství; c) nastavení doložitelného systému spolupráce škola-školské poradenské zařízení-rodina. V rámci kraje vznikl regionální integrovaný podpůrný systém pro oblast kariérového poradenství (RIPS KP). KAP II se orientuje na systematický rozvoj  komplexního kariérového poradenství na školách (zapojení  zřizovatelů, ředitelů škol a posílení kapacity kariérového poradenství poskytovaného školami). Užší spolupráci škol s regionálním partnery a sdílení příkladů dobré praxe bude probíhat i s využitím RIPS KP v Kraji Vysočina. Kariérové poradenství má být v kraji dostupné nejen žákům, ale i široké veřejnosti. KAP II jako důležitý úkol pro kraj uvádí apelovat na MŠMT, aby ve spolupráci s MPSV zřídilo na celostátní úrovni koordinační centrum pro kariérové poradenství.Odborný garant v kraji Vysočina

Mgr. Iveta Nemjová


KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ  a další novinky ze vzdělávací oblasti v kraji Vysočina 

Souhrnný_krajský_report z 1. vlny dotazníkového šetření "Analýza potřeb škol" (2016) podle jednotlivých oblastí intervencí

Období KAP II

Základní informace ze druhé vlny dotazníkového šetření Analýza potřeb škol (2018): Kraj_Vysocina_shrnuti


ZAJÍMAVOSTI A INSPIRATIVNÍ ZKUŠENOSTI Z KRAJE A ŠKOL