Královéhradecký

Hradec_kral.jpg K hlavním prioritám královéhradeckých KAP I i KAP II patří  dostatečná podpora žáků při volbě profesní dráhy a podpora jejich kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě. Dalšími významnými cíli, k nimž mohou zmíněné oblasti přispět, jsou též podpora polytechnického vzdělávání a význam celoživotního učení.

K cílům KAP patří vytvoření podmínek pro funkční kariérové poradenství ve školách, které bude pomáhat žákům s volbou jejich studijní a následně i profesní dráhy, a to včetně materiáně technických, časových a personálních podmínek i vzdělávání příslušných pracovníků školního kariérového poradenství. Jako významnou součást funkčnímu systému vidí KAP rovněž vyjasnění role a kompetencí kariérového poradenství. KAP II deklaruje zájem usilovat o legislativní ukotvení kariérového poradenství a systému vzdělávání kariérových poradců.


Žádoucí cíl rozvoje kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě formuluje KAP jako stav, kdy pedagogové mají potřebné znalosti, jsou schopni motivovat žáky, kteří projevují iniciativu, tvořivost, jsou podporováni ve svých podnikavých aktivitách, a škola jako celkem má dostatek materiálních i personálnách podmínek pro zajištění rozvoje těchto žákovských kompetencí. Cestou k naplnění cíle je vzdělávání pedagogů (workshopy, sdílená praxe,mobilita...), zajímavé, atraktivní žákovské soutěže, zapojení do JA a fiktivních firem, rozvoj zájmových kroužků, inspirativní setkání s lidmi z praxe aj., spolupráci s firmami a dalšími partnery, zajištěné financování aktivit, využívání sociálních médií blízkých žákům k propagaci podnikavosti a konkrétních aktivit. 


Zvýšit zájem žáků o polytechnické vzdělávání a následně i jejich zájem o technické, přírodovědné a environmentální obory řeší KAP I i II jako komplex vhodných materiálně technických podmínek, personálních kapacit školy, vhodně cílené propagace polytechnického vzdělávání a oborů. Nedílnou součástí však je i dostatečná úroveň matematické gramotnosti žáků a jejich přístup k aktuálním informacím kariérového poradenství. Navrhované řešení počítá např. s vybavením školních odborných učeben a laboratoří, s jejich sdílením, využtí edu-busů, exkurzí, projektových dnů, praktické výuka vč. výuky v přírodě, zájmových kroužků, zapojení odborníků z praxe a technologií aj.


Další krajskou prioritou je zvýšit využití materiálního a odborného potenciálu školy v oblasti dalšího vzdělávání a celoživotního učení, které bude odpovídat společenské poptávce a může být realizováno ve spolupráce s partnery školy.  Dílčí cíle míří jak na vzdělávání pedagogických pracovníků pro výuku dospělých, tak na zjišťování potřeb v této oblasti, spolupráci s úřady práce a zaměstnavateli.


Odborný garant v Královéhradeckém kraji

Ing. Mgr. Miloš Rojka 


KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ   a další novinky ze vzdělávací oblasti v Královéhradeckém kraji 

Souhrnný_krajský_report z 1. vlny dotazníkového šetření "Analýza potřeb škol" (2016) podle jednotlivých oblastí intervencí

Období KAP II

Základní informace ze druhé vlny dotazníkového šetření Analýza potřeb škol (2018)Kralovehradecky_kraj_shrnuti


ZAJÍMAVOSTI A INSPIRACE Z PRAXE