Liberecký

Liberecky.jpg V Krajském akčním plánu I i II se odrážejí geografická i sociální specifika Libereckého kraje. Po rozvoji odborného a polytechnického vzdělávání je třetí krajskou prioritou rozvoj výuky cizích jazyků, zejména v oblasti odborného vzdělávání. Žádoucí jsou zejména projekty přeshraniční spolupráce škol a firem a motivace žáků k zájmu o německý jazyk. Na čtvrtém místě je systémové řešení podpory nadaných a talentovaných žáků.  

První prioritou prvního i druhého KAP je rozvoj odborného vzdělávání a spolupráce škol se zaměstnavateli. K tomu má přispět i rekonstrukce a modernizace odborných učeben, dílen. Dalším cílem je přiblížit obsah a strukturu vzdělávání potřebám zaměstnavatelů díky užší spoluráci škol a firem, včetně spoluúčasti těchto partnerů na úpravách školních vzdělávacích programů. Jako další důležitou podmínku rozvoje odborného vzdělávání vidí kraj dostatek kvalifikovaných a motivovaných středoškolských pedagogů, které chce získávat a podporovat.


Rovněž v plánu na rozvoj polytechnického vzdělávání hraje významnou roli podpora motivace. V případě žáků začíná už posílením zájmu o polytechnické obory v době volby střední školy. KAP I i II zdůrazňuje nezbytnot rozvoje inovativních metod výuky polytechnicky orientovaných témat na SŠ s využitím atraktivních nástrojů a vzdělávacího obsahu, který je v sousladu se současnými a budoucími požadavky praxe. Nedílnou součástí rozvoje této oblasti je motivace a vzdělávání pedagogů nejen v oblasti jejich odbornosti, ale i jazyků, aby byli schopni maximálně zužitkovat možnost přeshraničního partnerství.


Třetí nejdůležitější oblastí je rozvoj výuky cizích jazyků, podpora zahraniční mobility žáků i pedagogů a s přihlédnutím na geografickou polohu kraje je kladen důraz na spolupráci škol se zahraničními zaměstnavateli (přeshraniční spolupráce) a zvýšení zájmu o německý jazyk .


Dalším tématem obou libereckých KAP je zkvalitnění péče o nadané a talentované žáky, k jejímuž systémovému řešení přispívá i alokace dostatečných finančích zdrojů. Cestou ke zlepšení identifikace talentu a nadání, i práce s těmito žáky je mimo jiné i vzdělávání pedagogů i VŠ studentů pedagogických oborů v této oblasti.


Na pátém místě je podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a tvořivosti, která je dávána do úzké souvislosti s etikou podnikání a překonáván předsudků vůči podnikatelům, zejména v KAP I. V období KAP II se dostávají do popředí příklady dobré praxe,  setkávání žáků s úspěšnými podnikateli,  a rovněž aktivity na podporu podnikavosti, tvořiosti a iniciativy cílící nejen na žáky SŠ, ZŠ, ale i na předškolní děti a jejich rodiče. Rozvoj iniciativy a podnikavosti  KAP vidí i v projektech, které jsou zaměřené na aktivní život, odpovědnost za vlastní existenci, a osobnostní rozvoj žáků. Do této tematické oblasti KAP zařazuje i činnosti směřující k socializaci a podchycení dětí a žáků handicapovaných zdravotně, psychicky a sociálně.


Odborný garant v Libereckém kraji

Mgr. Gabriela Samšiňáková


 KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Souhrnný_krajský_report z 1. vlny dotazníkového šetření "Analýza potřeb škol" (2016) podle jednotlivých oblastí intervencí

 

Období KAP II

¨Základní informace ze druhé vlny dotazníkového šetření Analýza potřeb škol (2018)Liberecky_kraj_shrnuti


ZAJÍMAVOSTI A INSPIRACE ZE ŠKOL V KRAJI