Metodika tvorby ŠAP a PA pro období 2019–2022 zveřejněna!

Vydali jsme rovněž Metodický pokyn pro tvorbu KAP II

Všem středním a vyšším odborným školám je určena metodika pro tvorbu školních akčních plánů (ŠAP) a plánů aktivit (PA) pro období 2019–2022. Je praktickou pomocí jak školám, které s akčním plánováním teprve začínají, tak těm téměř osmi stům škol, jež už s ním mají první zkušenosti. Metodika a její přílohy akcentují skutečnost, že krajské akční plánování vstupuje do další fáze, v níž stojí před školami úkoly směřující k naplnění cyklu kvality v procesu akčního plánování.

Aktivity, jež si školy naplánovaly, jsou v plném proudu. V rámci zajištění cyklu kvality je tedy čas se nad uplynulým obdobím zamyslet, posoudit, jaké aktivity se v jednotlivých obsahových oblastech daří naplňovat, jestli vedou k zamýšlenému cíli, případně co jejich realizaci brání, zda se oproti době, v níž plán vznikal, změnily vnitřní či vnější podmínky atd. Posunula se škola v oblastech, které vnímá jako prioritní, zamýšlením směrem? (K odpovědím na poslední otázku školám pomůže i vyplnění dotazníku potřeb škol v rámci celoplošného dotazníkového šetření, které proběhlo v říjnu a listopadu 2018.)

Logickým důsledkem takového zamyšlení nad ŠAP či PA  se tak stává revize stávajícího plánu, jeho úprava tak, aby se plánované cíle a úkoly pohybovaly v oblasti reality – jen tak může být akční plán skutečně akční a vytvářet předpoklady pro strategické plánování rozvoje příslušných oblastí i celé školy. Některé školní týmy možná dospějí k závěru, že by bylo vhodné určité priority či cíle přehodnotit, nebo se objevily priority nové, které si zaslouží v akčním plánu podrobněji rozpracovat. Anebo zástupci školy zjistí, že i v dalším období chtějí pokračovat v naplňování původně naplánovaných aktivit.

Metodika tvorby ŠAP a PA pro následující období, kterou jsme zveřejnili v sekci METODICKÁ PODPORA / PODPORA ŠAP/PA, vás tímto plánovacím procesem provede. Najdete zde rovněž příklady uplatnění jednotlivých oblastí intervencí a vzorové formuláře pro tvorbu plánů.

Pro potřeby krajů, které se připravují na sestavování svých druhých krajských akčních plánů, jsme vydali Metodický pokyn pro tvorbu KAP II, který reaguje na revidované postupy KAP (vstoupily v platnost 1. 7. 2018 dnem zveřejnění na webových stránkách MŠMT – OP VVV), které doplňuje, upřesňuje zdroje a východiska pro tvorbu jednotlivých částí dokumentu KAP II, strukturu těchto částí a doporučený postup jejich tvorby.