Olomoucký

Olomiu.jpg Vzdělávání pro budoucnost v Olomouckém kraji – tak zní název první priority KAP. Má směřovat na jedné straně k zajištění rovného přístupu ke vzdělání, na druhé k sladění oborové nabídky s požadavky trhu práce, aby absolventi škol nacházeli uplatnění. K preferovaným patří technické, přírodovědné obory a odborné vzdělávání. Projekty a aktivity v těchto oblastech mají zároveň směřovat k podpoře kompetencí k podnikavosti, iniciativě, tvořivosti.  K předpokladům rozvoje zmíněných oblastí patří zvyšování gramotností (čtenářské, digitální), kvalitní výuka cizích jazyků a rozvoj infrastruktury škol. KAP počítá též s úpravami školních vzdělávacích programů, jejich navázáním na Národní soustavu kvalifikací (NSK), jež reflektuje aktuální i perspektivní požadavky zaměstnavatelů. Rozvoj dalšího vzdělávání a postupná transformace škol v centra celoživotního učení představuje podle KAP Olomouckého kraje efektivní způsob řešení dopadů poklesu žáků na středních školách.

KAP Olomouckého kraje počítá s motivací škol k inovacím svých ŠVP a jejich systematickým navázáním na NSK. Kraj chce aktivně přistoupit i k procesu změn rámcových vzdělávacích programů připomínkováním a návrhy legislativních změn. Deklaruje podporu oborů s technickým zaměřením a těch přírodovědných oborů, jejichž absolventi nemají problém s uplatněním na trhu práce. Nedílnou součástí reakcí za nadcházející změny hospodářského a sociálního prostřední je rozvoj dalšího vzdělávání učitelů, nejen ve smyslu zvyšování odbornosti, ale i rozvoje osobnosti. Dalším cílem je podpora výuky cizích jazyků v odborném vzdělávání, například díky tandemové výuce s rodilým mluvčím, modernizaci vybavení pro jazykové vzdělávání, zařazením výuky technických a odborných předmětů v cizím jazyce nebo partnerství se zahraniční školou podobného zaměření. Ke snížení neúspěchů žáků, větší uplatnitelnosti absolventů a snížení počtu těch, kteří jsou evidováni na ÚP, přispěje jak podpora rozvoje dovedností zvyšujících flexibilitu a adaptaci na měnící se podmínky, k nimž KAP počítá rozvoj gramotností (čtenářské, matematické, finanční, podnikavost aj.), tak vytváření prostoru pro inkluzivní, stimulující a motivující prostředí k učení v průběhu celého života.  Vzdělávání pro budoucnost chce kraj podpořit také předáváním podnětů k modernizaci počátečního vzdělávání budoucích pedagogů na VŠ, k posílení dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, zlepšením postavení a vzdělávání ředitelů škol.


Další prioritou olomouckého KAP je významná podpora polytechnického vzdělávání formálního i neformálního, s ním souvisejícího posílení spolupráce škol a zaměstnavatelů, podpora kariérového poradenství, jazykové a matematické gramotnosti. Alespoň 40 % škol se zapojí minimálně do 3 z následujících aktivit: zúčastní se tematických soutěží či olympiád, realizuje projektové dny podporující technické myšlení, začlení do výuky laboratorní cvičení, pokusy, exkurze, bude spolupracovat se ZŠ (sdílení dílen, laboratoří, motivační akce), zapojí žáky do nepovinných předmětů polytechnického zaměření, podpoří předškolní polytechnickou výchovu v MŠ, bude rozvíjet polytechnicky orientované vzdělávání dospělých, zpracuje koncepci rozvoje polytechnického vzdělávání, vytvoří vlastní výukové materiály a bude rozvíjet individuální práci s žáky s mimořádným zájmem o tuto oblasti. Kraj plánuje podporu škol programem stipendií pro žáky učňovských i maturitních technických oborů a při studiu v zahraniční. Min. 20 % škol má rozvíjet neformální vzdělávání (kroužky, kurzy, přednášky, workshopy s polytechnickou tematickou). Zájem žáků o polytechnické vzdělávání posílí školy také aktivitami kariérového poradenství směrem k ZŠ i spoluprací s výzkumnými a VŠ pracovišti, spoluprací se zaměstnavateli (odborné praxe, stáže, práce žáků na témata zadávaná partnery z praxe, tandemová výuka s odborníkem, podpora odborné komunikace v cizím jazyce).


KAP preferuje i odborné vzdělávání.  Některou z forem spolupráce se zaměstnavateli bude realizovat 35 % škol oproti současným 21 % (praxe, stáže žáků i učitelů, společná příprava odborného výcviku, společné hodnocení žáků i kvality vzájemné spolupráce, společná příprava závěrečných zkoušek, spolupráce na inovacích ŠVP). Kraj plánuje podpořit management škol při získávání odborníků z praxe a stabilizaci pedagogického sboru odborných škol. Specifika regionu se odrážejí v zájmu o rozvoj center odborné přípravy v zemědělství a kompetencí žáků  v zemědělských a potravinářských oborech. Ke zvýšení atraktivnosti odborného vzdělávání přispěje i kariérové poradenství provázané rovněž s aktivitami zaměstnavatelů a VŠ (nábor v ZŠ, finanční podpora škol nebo vybraných žáků ze strany firem, informace o dalším studiu i uplatnění na trhu práce). KAP podpoří transformaci výchovných poradců na kariérové i další vzdělávání kariérových poradců.


Alespoň 38 % škol bude realizovat aktivity směřující k rozvoji kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě (oproti současným 20 %): např. založení fiktivní firmy, projektové vyučování podporující kreativní myšlení, přednášky, exkurze aj.,  projektové dny, ustavení pracovníka pověřeného koordinací aktivit rozvíjejících podnikavost. 60 % škol se ve výuce zaměří na rozvoj kritického myšlení žáků a inovativně začlení ekonomické aspekty i do neekonomických předmětů, výchova k podnikavosti se promítne do odborného vzdělávání.


Odborný garant v Olomouckém kraji

PaedDr. Jiří Polášek


KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ a další novinky ze vzdělávací oblasti v Olomouckém kraji 

Souhrnný_krajský_report z 1. vlny dotazníkového šetření "Analýza potřeb škol" (2016) podle jednotlivých oblastí intervencí

Období KAP II

Základní informace ze druhé vlny dotazníkového šetření Analýza potřeb škol (2018)Olomoucky_kraj_shrnuti


ZAJÍMAVÉ A INSPIRATIVNÍ PŘÍKLADY ZE ŠKOL V KRAJI