Pardubický

Fotolia_42380097_Subscription_XL.jpg První i druhý Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Pardubického kraje vidí jako nejdůležitější oblast rozvoj odborného vzdělávání, následovaný podporou polytechnického vzdělávání a rozvojem kompetencí k podnikavosti, kreativitě a tvořivosti. 

Hlavní prioritou pardubických KAP je podpora odborného vzdělávání. V prvním i druhém KAP je na prvním místě zmiňováno zvýšení materiální úrovně odborného vzdělávání, rekonstrukce a modernizace prostor a vybavení pro odbornou výuku a výcvik s využitím financování prostřednictvím evropských fondů a příspěvků kraje. Významné je rovněž prohloubení systematické a dlouhodobé spolupráce škol se zaměstnavateli (od přímého podílu zaměstnavatelů na podobě odborného vzdělávání po exkurze a stáže) a s dalšími sociálními partnery, podpora nadaných žáků i vzdělávání pedagogů.


Také v oblasti podpory polytechnického vzdělávání hrají důležitou roli odpovídající materiálně technické podmínky ve školách podporujících kvalitní výuku přírodovědných a technických předmětů a EVVO podle principu STEM. Ruku v ruce s rekonstrukcí a modernizací učeben a laboratoří jde i zvyšování odborných kompetencí pedagogů – inovativní využívání IT ve výuce polytechnických a environmentálních předmětů, propagace moderních forem výuky. Důležité je rovněž propojování školního a mimoškolního vzdělávání spolu s podporou talentů a zájmu žáků jak na základní, tak na střední škole. I polytechnika nabízí široké pole pro spolupráci škol se zaměstnavateli.


Na třetím místě  KAP podporuje podnikavost, nástroje na zvyšování měkkých kompetencí, finanční gramotnosti, iniciativy a kreativity, a to napříč předměty. Jako vhodné inspirativní nástroje jsou označeny aktivity fiktivních firem, školních firem, soutěže rozvíjející podnikavé kompetence, ale i propojení formálního a zájmového vzdělávání. Komptence pedagogů má zvyšovat DVPP, inovativní výukové metody aj.


V oblasti CŽU se KAP I zaměřil v první řadě na rozvoj akreditovaných rekvalifikačních programů škol v oborech, které jsou v souladu s potřebami trhu práce. KAP II akcentuje potřebu fungujícího systému DV v rámci kraje, zahrnujícího kvalitně připravené a průběžně aktualizované programy CŽU a DV  vč. rekvalifikace a firemního vzdělávání. Spolupráce škol, zaměstnavatelů a dalších aktérů na trhu práce pak představuje důležitý předpoklad pro naplnění tohoto cíle.


Odborný garant v Pardubickém kraji

Ing. Elena Pešková


KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

  • KAP I - odkaz na stažení dokumentu

Souhrnný_krajský_report z 1. vlny dotazníkového šetření "Analýza potřeb škol" (2016) podle jednotlivých oblastí intervencí

Období KAP II

  • KAP II - kompletní dokumentace ke stažení

Základní informace ze druhé vlny dotazníkového šetření Analýza potřeb škol (2018)Pardubicky_kraj_shrnuti


ZAJÍMAVOSTI A INSPIRACE ZE ŠKOLY V KRAJI