Inspirace a zajímavé zkušenosti ze škol

Gymnázium Arabská

Zkušenosti školy s výukou cizích jazyků představila na webináři projektu P-KAP ředitelk a RNDr. Zdeňka Hamhalterová, ředitelka školy a pedagog Ing. Mgr. Marek Lang

 

Gymnázium Thomase Manna

Toto gymnázium dokazuje, že rozvíjet kompetence k podnikavosti včetně možnosti vyzkoušet si vlastní podnikatelský projekt lze velmi dobře i v neekonomických oborech.

 

Praha podporuje polytechnické vzdělávání

Podpora polytechnického vzdělávání patří v rámci krajských akčních plánů k významným prioritám napříč celou ČR. Vzbudit zájem žáků o polytechnické vzdělávání však v praxi mnohdy naráží na nedostatečnou materiálně technickou vybavenost škol i nedostatek znalostí části pedagogů, zejména na základních školách. Mnohé z krajů se tak v rámci implementací svých KAP snaží situaci zlepšit budováním sdílených polytechnických učeben a vytvářením programů variabilně zaměřených na různé cílové skupiny žáků i pedagogů od mateřských po střední školy. Patří k nim i hl. město Praha.

 

OA Dušní

K bezpečnému klimatu ve škole přispívá rozšířené školní poradenské pracoviště s psycholožkou i vzdělávání pedagogů k minimalizaci šikany

 

SŠ pro administrativu EU

6týdenní praxe jsou přínosem pro žáky i zaměstnavatele, kteří se na přípravě takové praxe rádi podílejí.

 

Gymnázium Nad Alejí

Se vzděláváním žáků se zrakovým postižením má škola dlouholeté zkušenosti – včetně zajištění všech potřebných pomůcek, asistentů a dalších podpůrných opatření – navíc jako centrum kolegiální spolupráce pravidelně organizuje pro zájemce o inkluzivní vzdělávání zrakově postižených žáků semináře.

 

Smíchovská SPŠ Praha

Smíchováská střední průmyslová škola škola realizuje napříč celým studiem podnikavé projekty, orientuje se na řešení problémů skutečného života a vývoj reálných produktů, nejen v oblasti virtuální reality, internetu věcí a kybernetické bezpečnosti. 

 

SPŠE Ječná

Příklad zajímavého přístupu k odbornému vzdělávání včetně propracovaného systému práce s životopisem žáka

 

SOŠ Jarov

O kvalitách SOŠ stavební a zahradnické na pražském Jarově hovoří přední místa, která obsazují její žáci v řadě odborných soutěží. Ale i pozornost, jakou škola věnuje neustálé modernizace technického zázemí pro výuku, a šíře spolupráce s partnery z řad firem a cechů.

 

Gymnázium Evolution

Gymnázium Evolution, s. r. o., poskytuje středoškolské vzdělávání v osmi, šesti i čtyřletém studiu ve dvou školách v Praze: v Sázavské ul. a na Jižním Městě. Zajímavou inspiraci pro školní akční plánování může nabídnout například v oblasti kariérového poradenství

 

Gymnázium Na Zatlance

Gymnázium Na Zatlance patří k těm pražským středním školám, které vytvářejí svůj první školní akční plán. Navazuje přitom i na své předchozí aktivity, které mohou být inspirací např. pro polytechnické vzdělávání, v oblasti rozvoje kompetencí k iniciativě, tvořivosti a podnikavosti či odborného vzdělávání, ale i ke kariérovému poradenství.   

 

SPŠ dopravní

Střední průmyslová škola dopravní je zřizována Dopravním podnikem hl. m. Prahy. To přináší zajímavé možnosti pro spolupráci, propojení odborného vzdělávání s praxí i další vzdělávání pedagogů. 

 

Střední odborné učiliště gastronomie

Profilová maturití zkouška přímo na špičkových pracovištích – touto zkušeností procházejí absolventi středního odborného učiliště gastronomie, kteří pak nacházejí uplatnění nejen ve středních pracovních pozicích ve stravovacích a ubytovacích zařízeních, ale  též ve vedoucích pozicích jako šéf kuchaři nebo číšníci-specialisté. 

 

Karlínská OA a VOŠE

Karlínská obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická v Praze patří ke školám tvořícím školní akční plán. Má zajímavé know-how napřílad v oblasti podpory kompetencí k iniciativě, kreativitě a podnikavosti.

 

Akademie řemesel Praha

Akademie řemesel Praha – Střední škola technická podporuje zájem žáků základních škol o technické a řemeslné vzdělávání. Realizuje motivační aktivity, aby upozornila mladou generaci na potřebu obnovy tradičních řemesel chybějících na trhu práce.