Praha

Fotolia_7057823_Subscription_L.jpg Příklady táhnou! To je leitmotivem Krajského akčního plánu vzdělávání v hlavním městě Praze, který počítá s tím, že zkušenosti úspěšných škol napříč všemi oblastmi intervence bude kraj v průběhu akčního plánování předkládat jako příklady dobré praxe. Prioritou KAP 1 je podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě. Na druhém místě plán počítá s podporou polytechnického vzdělávání. Pomoc školám má směřovat především ke zvyšování kvality výuku žáků – nejen v materiálně technický oblasti, ale i díky dalšímu vzdělávání pedagogů, podpoře spolupráce s pracovišti vysokých škol a tuzemských i zahraničních firem.  

Prioritami krajských akčních plánů (KAP I, KAP II) se v Praze staly:  Podpora kompetencí k podnikavosti, tvořivosti a iniciativě, Podpora polytechnického vzdělávání, Odborné vzdělávání a spolupráce škol se zaměstnavateli a Kariérové poradneství vč. prevence předčasných odchodů ze vzdělávání.


KAP I se v rámci podpory podnikavosti zaměřil na zajištění vzdělávání pedagogických pracovníků, dále na podporu zahraniční spolupráci a přenos zkušeností a deklaruje podporovat výměnné pobyty žáků i pedagogů. Představil grantové schéma pro školy s vlastními projektovými aktivitami a deklarova zájem podílet se na workshopech a seminářích s tematickou podnikavosti a podpořit vznik interaktivních výukových materiálů. Tato oblast zůstává prioritou i v následujícím období KAP II. Cílem je podpořit projektové vyučování aktivity studentských firem, vzdělávání pedagogů v oblasti kompetencí k podnikavosti, ale i k podpoře nadání, vyšší propojení teoretické výuky s praxí a podpora síťování škol.


Cílenou podporu polytechnického vzdělávání řeší KAP I především zkvalitněním technického vybavení škol, rozvojem lidských zdrojů, medializací a popularizací polytechnického vzdělávání (zlepšit situaci v oblasti hardware, podpořit vzdělávání pedagogů v oblasti využívání ICT, 10 workshopy v technicky zaměřených SŠ a VOŠ s výstupy zveřejněnými na webu KAP). Interaktivní výukové pomůcky v oblasti polytechnického vzdělávání by měly střední školy zprostředkovat i mladším dětem v ZŠ, případně MŠ. Hlavní město Praha hodlá  podporovat spolupráci středních a vysokých škol a uspořádat minimálně jednu soutěž pražských škol v polytechnice a jednu soutěž zaměřenou na oblast robotiky.  V následujícím období KAP II je cílem vyšší zapojení zaměstnavatelů do výuky, spolupráce SŠ a ZŠ v oblasti podpory polytechnického vzdělávání, dále vzdělávat pedagogy a prohloubit jejich spolupráci napříč školami, podpořit efektivní obnovu přístrojového a strojního vybavení technikých škol a SOŠ, aby znalosti a dovednosti absolventů odpovídaly požadavků trhu práce. V neposlední řadě budou podporovány studentské aktivity v oblasti polytechniky.

Třetí nejdůležitější oblastí je rozvoj odborného vzdělávání. Při realizaci praktické výuky vidí Praha jako klíčovou spolupráci škol se zaměstnavateli, včetně zahraničních firem, případně českých firem s cizojazyčnou komunikací. KAP II mj. deklaruje zájem propojit školy s podnikatelskou sférou, podpoři vznik a nákup vzdělávacích materiálů a vybavení odborných škol.

V oblasti kariérového poradenství chce kraj v období KAPI I minimálně u jedné SŠ a jednoho gymnázia zajistit podporu pro tyto aktivity a  minimálně u 6 škol sledovat, jak probíhá kariérové poradenství a zjišťovat, oč je zájem a co školy potřebují k tomu, aby mohly kariérové poradenství dále rozvíjet. Cílem pro období KAP II je podpora oddělení funkce výchovného a kariérového poradce a podpora jeho spolupráce s pedagogickým sborem, vzdělávání kariérových poradců, ale i vytvoření multidisciplinárních týmů ve školách k prevenci předčasného odchodu žáků.


Odborný garant  v hlavním městě Praze

Ing. Mgr. Marcela Mertinová


KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ  a další novinky ze vzdělávací oblasti v hlavním městě Praze 

  • KAP I - Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v hlavním městě Praze

Souhrnný krajský report z 1. vlny dotazníkvého šetření "Analýza potřeb škol" (2016) podle jednotlivých oblastí intervencí

Období KAP II

Základní informace ze druhé vlny dotazníkového šetření Analýza potřeb škol (2018):  Hlavni_mesto_Praha_shrnuti

  • KAP II - Krajský akční plán vzdělávání v hlavním městě Praze II

Školská inkluzivní koncepce kraje Hlavní město Praha

Výstupy KAP


INSPIRACE A ZKUŠENOSTI ZE ŠKOL V KRAJI