Vzniká program na rozvoj digitálních kompetencí učitelů SŠ

Program DVPP k rozvoji digitálních kompetencí specifiky zaměřený pro učitele společenskovědních předmětů SOŠ připravuje Masarykův ústav vyšších studií Českého vysokého učení technického v Praze. Finální verze programu vznikla i díky výsledkům online dotazníkového šetření, kterého se zúčastnilo více než 2000 středoškolských učitelů v celé ČR, kteří byli požádáni o spolupráci krajskými garanty projektu P-KAP.

Návrh programu, nyní předkládaný účastníkům šetření i učitelské veřejnosti Oddělením pedagogických a psychologických studií MÚVS ČVUT v rámci projektu TAČR, prošel připomínkami, v rámci pilotáže je dále upravován a ve spolupráci se zúčastněnými učiteli jsou navrhovány a ověřovány indikátory plnění, parametry pro výsledky učení a je posuzována vhodnost doporučované literatury pro učitele.

Program bude k dispozici v Národním pedagogickém institutu ČR.