Webináře projektu P-KAP: září - prosinec 2021

Nabízíme vám poslední ze série projektových webinářů. Od konce září do prosince 2021 na vás čekají zajímavá témata související s akčním plánováním v jednotlivých tematických oblastech, včetně plánování a řízení.  Na závěr připravují naši odborní garanti v krajích spolu s garanty intervencí webináře zaměřené na oblasti prioritní v jednotlivých regionech a na možnosti dalšího rozvoje na úrovni krajů, zřizovatelů i škol. V následující tabulce můžete opět sledovat termíny jednotlivých webinářů, jejich programy a odkaz na registrační formulář.

Přehled webinářů projektu P-KAP v období podzim 2021

Tematická oblast/Webinář pro kraje
Název (téma) webináře, program Termín Registrace
Řízení, plánování Jak pečovat o wellbeing pedagogů a žáků a nastolit ve škole atmosféru důvěry.(Co je wellbeing, jak ho ve škole dosáhnout, jak na digitální wellbeing - příklady ze zahraničí i ČR)  Program
21. 9., 13.00-14.30 Záznam ke zhlédnutí
Odborné vzděláván +Kariérové poradenství Kariérový poradce a koordinátor spolupráce se zaměstnavatelem jako pozice v ŠAP. Program  

30. 9., 14.00-15.30 Záznam ke zhlédnutí Prezentace 
Čtenářská a matematická gramotnost Mediální gramotnost. (Jak je mediální gramotnost ukotvena v českém kurikulu, jak s ní do buducna pracovat; aplikace přispívající k podpoře medilální gramotnosti)  Pozvanka  Program  1.11., 15.00-16.30 Záznam ke zhlédnutí
Řízení a plánování Exelence a osobnostní rozvoj učitelů pro potřeby 21. století - zkušenosti a praktické příklady z Lotyšska a Slovenska. (Excelence a její význam pro rozvoj školy, způsoby sebehodnocení ve školách, nástroje osobnostního rozvoje) Pozvánka a program  11.11., 13.00-15.00  akce proběhla 
Prezentace 1 - Exelence
Prezentace 2  osobnostní_rozvoj_učitele_
Záznam ke zhlédnutí
Podpora inkluze Jak podporovat začleňování žáků do kolektivu (Co může učitel udělat pro své žáky, aby se lépe začleňovali mezi vrstevníky? A co může škola udělat pro své učitele, aby měli kapacitu se v tomto směru žákům věnovat? Účastníci webináře získají vědecky podloženou inspiraci k postupům, jak toto začleňování podporovat.)  Pozvánka  Program 15.11.,
14.00-15.15
 Prezentace
Inspiromat pro krajské akční plánování v Jihomoravském kraji Webinář  zaměřený na představení aktuálních pojetí vč. nových trendů  a očekávaného vývoje oblastí intervence Odborné vzdělávání, Rozvoj kariérového poradenství (vč. prevence předčasných odchodů ze vzdělávání) a Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě, pořádá odborná garantka v Jihomoravském kraji Hana Čiháková ve spolupráci s garanty příslušných oblastí Martinou Kaňákovou, Petrem Pokorným a Martinu Hausdorfovou. Webinář je určen zejm. pro členy jihomoravského realizačního týmu KAP a další aktéry rozvoje vzdělávání v Jihomoravském kraji Pozvánka, program a představení přednášejících
19.11.
10.30-12.00
Prezentace
Záznam ke zhlédnutí
Inspirace pro krajské akční plánování v Hlavním městě Praze Webinář projektů P-KAP, KAP a I-KAP je určený ředitelům a pedagogům škol, kteří tvoří školní akční plány, plány aktivit a bilancují či plánují rozvoj tematických oblastí v nadcházejícím období, členům realiizačních týmů KAP, I-KAP a MAP v hlavním městě i členům PsV HMP. Součástí webináře je představení pojetí tematických oblastí, které jsou v kraji klíčové a možnosti EDUSÍTĚ pro síťování odborníků ve vzdělávání a jejich vyhledávání ze strany zájemců o spolupráci a odbornou pomoc. Program 23.11.
14.00-15.30
Záznam ke zhlédnutí
Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a tvořivosti Akční plánování a projekty více škol - to je název webináře tematické oblasti Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě, který je určený především pro učitele SŠ a ZŠ, členy realizačních  týmů KAP a MAP. Projekty, na kterých spolupracuje více škol, umožňují rozvíjet podnikavost žáků i učitelů. Pojďte se společně s námi podívat na přínos konkrétních aktivit ze středních škol a krajů.
A to vše v kontextu akčního plánování.   Pozvánka   Program
30.11.
15.00-16.30
Záznam ke zhlédnutí
Polytechnické vzdělávání v MAS Boskovicko Plus - inspirativní praxe Webinář zaměřený na přenositelné inspirativní příklady rozvíjející polytechnické vzdělávání a spolupráci v regionu Boskovicka, čítajícím 63 měst a obcí a cca 40 tisíc obyvatel. MAS Boskovicko Plus, zapsaný jako spolek a webinář představuje inspirativní aktivity v oblasti polytechnického vzdělávání vyrůstajícími ze spolupráce mezi správními orgány reginu, školami různých stupňů s jejich sociálními partnery.  Program 29. 11.
13.00-14.30
akce proběhla
Přínosy akčního plánování ve Zlínském kraji v klíčových oblastech inkluze a krariérové poradenství
Společný webinář tematických oblastí akčního plánování Podpora inkluze a Podpora kariérového poradenství vč. prevence předčasných odchodů ze vzdělávání se orientuje na další uplatnění těchto klíčových oblastí v aktivitách krajského a školního akčního plánování v podmínkách Zlínského kraje. Setkání je určené zejm. pro členy zlínského realizačního týmu KAP, vedení škol, pedagogy a pracovníky školního poradenského pracoviště, kteří se podílejí na tvorbě akčních plánů rozvoje vzdělávání. Pořádají ho garanti zmíněných oblastí intervence Martina Hausdorfová, Jan Malbohan ve spolupráci s odbornými garanty Jarmilou Peterkovou a Lukášem Slovákem  Pozvánka   Program 6.12.
13.00-15.00
 akce proběhla
Inspirace pro akční plánování v Plzeňském kraji v oblasti podnikavosti,inkluze a výuky cizích jazyků
Webinář zaměřený na představení aktuálních pojetí vč. nových trendů  a očekávaného vývoje oblastí intervence Podpora koompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě, Podpora inkluze a Rozvoj výuky cizích jazyků, pořádá odborná garantka v Plzeňském kraji Pavla Chocholová ve spolupráci s garanty příslušných oblastí intervence Kateřinou Lichtenberkovou, Helenou Kumperovou a Jitkou Kunčarovou. Webinář je určen zejm. pro ředitele SŠ a VOŠ, pro členy plzeňského realizačního týmu KAP a I-KAP a další aktéry v oblasti středního a vyššího odborného vzdělávání v Plzeňském kraji.    Pozvánka   Program 8.12.
9.30-10.30
 akce proběhla
Inspirace pro akční plánování v Moravskoslezském kraji v oblasti podpory podnikavosti a celoživotního učení
Webinář  zaměřený na představení aktuálních pojetí vč. nových trendů  a očekávaného vývoje oblastí intervence Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě a Rozvoj škol jako center celoživotního učení pořádá odborný garant v Moravskoslezském kraji Martin Pobořil ve spolupráci s garanty příslušných oblastí Kateřinou Lichtenberkovou a Janou Bydžovskou. Webinář je určen zejm. pro členy realizačního týmu KAP a další aktéry v oblasti středního a vyššího odborného vzdělávání v Moravskoslezském kraji. 8. 12.
10.00-11.00
  akce proběhla
Podpora kariérového poradenství a polytechnického vzdělávání v implementaci KAP II Kraje Vysočina Webinář zaměřený na aktivity realizované v Kraji Vysočina představí nové vývojové trendy a možnosti podpory kariérového poradenství a rozvoje polytechnického vzdělávání ve středních školách v rámci implementačních projektů akčního plánování. Připravila ho odborná garantka v Kraji Vysočina Iveta Nemjová s garanty tematických oblastí kariérové poradenství Martinou Hausdorfovou a Petrem Pokorným a garantem polytechnického vzdělávání Tomášem Cimbálníkem. 9.12.
13.00-14.30
 akce proběhla
Školy jako centra celoživotního učení Další vzdělávání s podporou operačních programů - nové inspirace, tak zní název webináře, na němž garanti této tematické oblasti Jana Bydžovská a Petr Paníček a jejich hosté představí příští programovací období i jednotlivé operační programy, z nichž lze čerpat prostředky v oblasti dalšího vzdělávání.  Pozvánka     Program 10.12.
10.00-12.00
 akce proběhla
Projekt P-KAP končí, akční plánování (nejen v Ústeckém kraji) pokračuje Webnář seznamuje s aktuálním stavem a dalším rozvojem odborného vzdělávání, které je v Usteckém kraji považována za jednu z priorit. Prezentace vycházejí z dat dotazníkového šetření rozvoje škol a pojetí této oblasti, které jsou součástí výstupů projektu P-KAP. Odborný garant v kraji, Lukáš Vaníček zároveň představuje, jak na nastavené procesy může navázat další akční plánování a jeho podpora projektem P-AP: 10.12.
10.00-11.00
Prezentace:  OV
 Analytické výstupy
 Akční plánování pokračuje
Setkání P-KAP s KAP a řediteli SŠ ve Středočeském kraji

Webinář nazvaný "Akční plánování po ukončení projektu P-KAP" seznámí účastníky s aktuálním děním v oblasti akčního plánování. Představíme základní principy projektu EDUsíť. Rovněž představíme výstupy mapování inkluze na školách Středočeského kraje a aktuální pojetí a vývoj v této tematické oblasti, seznámíme vás s trendy a možnostmi dalšího rozvoje odborného vzdělávání a spolupráce ško se zaměstnavateli a s výstupy mapování potřeb v území. Nastíníme další vývoj v oblasti akčního plánování po ukončení projektu P-KAP. Webinář připravil odborný garant v SČK Jiří Havlík s garanty zmíněných tematických oblastí   Program

15. 12
13.00-13.50
akce proběhla
Inspiromat pro akční plánování v Karlovarském kraji Webinář pro zástupce střední škola, vyšších odborných škol a realizačních týmů KAP v Karlovarském kraji se bude zabývat tématy mapování potřeb, rozvoje odborného vzdělávání a spolupráce škol se zaměstnavateli, podporou inkluze. 13.12.
10.00-12.00
 akce proběhla