Rejstříkový soud

Obchodní rejstřík je veřejný registr (seznam), ve kterém jsou evidovány subjekty (podniky, společnosti, organizace a organizační složky), kterým to ukládá zákon. Zápis do obchodního rejstříku provádí rejstříkový soud, který je podřízený Ministerstvu spravedlnosti. V obchodním rejstříku jsou uvedeny základní identifikační údaje subjektu (např. u s. r. o. předmět činnosti, členové statutárního orgánu, struktura majetku a další klíčové informace související se subjektem). Vyhledávat v něm můžete podle různých kritérií např. na webové stránce: http://obchodni-rejstrik.i-online.cz/. Obchodní rejstřík po zápisu subjektu vydává zápis do OR a po změně podnikatelského subjektu zápis změny v OR.

 Nejčastějším typem FF je

 • společnost s ručením omezeným
 • živnost (fyzická osoba)

a proto se zaměříme na založení (změnu) tohoto typu firmy.

CEFIF povoluje na rozdíl od reálných úřadů, že žáci, kteří přejímají FF od svých předchůdců a chtějí firmu zachovat, se mohou rozhodnout, jestli převod firmy provedou změnou zápisu nebo (znovu)zápisem firmy do OR.

Pokud se FF (společnost s ručením omezeným) rozhodne pro „nový“ zápis do OR, zasílají stejné podklady jako nové FF, které právě vznikají, a to:

 • zápis z ustavující valné hromady FF,
 • společenskou smlouvu (zakladatelskou smlouvu, pokud s.r.o. zakládá 1 osoba = 1 osoba vkládá majetek),
 • návrh na zápis do obchodního rejstříku (zasílají se pouze vyplněné strany, každou stranu je možno libovolněkrát nakopírovat, např. máte-li 3 společníky, nakopírujete stranu pro zápis společníka ještě 2x),
 • prohlášení správce vkladu o splacení obchodních podílů (případně o částečném splacení a termínech doplacení),
 • členové statutárního orgánu (případně prokuristé a členové dozorčí rady – jsou-li zřízeni) sepíší čestná prohlášení a vyplní podpisový vzor.

Pokud se FF (společnost s ručením omezeným) rozhodne pro změnu zápisu v OR, zašle:

 • zápis z valné hromady FF, která změny ve firmě odsouhlasila,
 • doplněk společenské smlouvy (zakladatelské smlouvy, pokud s.r.o. založila 1 osoba),
 • návrh na zápis a zápis změny do obchodního rejstříku (zasílají se pouze vyplněné strany, každou stranu je možno libovolněkrát nakopírovat, např. máte-li 3 společníky, nakopírujete stranu pro zápis společníka ještě 2x)
 • smlouvy o vypořádání majetku,
 • noví členové statutárního orgánu (případně prokuristé a členové dozorčí rady - jsou-li zřízeni) sepíší čestná prohlášení a vyplní podpisový vzor.

Pokud se FF – fyzická osoba rozhodne, že se chce dobrovolně zapsat v OR, rovněž může firmu založit, (znovu)založit nebo provést změnu zápisu v obchodním rejstříku.