Projekt Partnerství a kvalita

Cílem projektu, který probíhal od června do října 2008, bylo vytvořit lepší podmínky pro spolupráci vzdělávací a podnikové sféry. Projekt Partnerství a kvalita byl financován Evropským sociálním fondem a rozpočtem ČR, řídilo ho Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a uskutečňoval Národní ústav odborného vzdělávání.

Díky projektu Partnerství a kvalita je k dispozici velké množství informací o tom, jak dnes školy spolupracují se zaměstnavateli a co jim v tom překáží, byla také shromážděna celá řada příkladů dobré praxe přímo ze škol a různé náměty, jak neuspokojivou situaci zlepšit – od změn v legislativě až po finanční stimuly pro podniky.

Výsledky projektu Partnerství a kvalita: 

Průvodce současným odborným vzděláváním

Výjimečná souborná publikace, která obsahuje vybrané části nejvýznamnějších koncepčních dokumentů z oblasti odborného vzdělávání, informace o evropských aktivitách v této oblasti, o současném stavu reformy v českém školství, o nové závěrečné zkoušce pro žáky učebních oborů, Národní soustavě kvalifikací a stručný výtah z řady dalších studií.

Partnerství škol a zaměstnavatelů

Tato studie přináší výsledky šetření v odborných školách, které zjišťovalo jejich názory na spolupráci se zaměstnavateli, formy této spolupráce, její úspěšnost a důvody případné neúspěšnosti. Publikace analyzuje situaci v počátečním i dalším odborném vzdělávání.

Kvalita odborného vzdělávání a role sociálních partnerů

Kvalita odborného vzdělávání je do značné míry závislá na dobré spolupráci školské a podnikové sféry. Studie zkoumá situaci v ČR ve srovnání s několika dalšími evropskými zeměmi, přináší informace také o evropském rámci pro zajišťování kvality. Pokouší se najít důvody, proč sociální partnerství u nás nedosahuje dostatečné úrovně, a přináší návrhy na možná zlepšení.

Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu

Chystaný systém kreditů ECVET by měl usnadnit uznávání kvalifikací v rámci Evropské unie. Publikace seznamuje s přípravou na jeho zavedení a zvažuje jeho výhody i možná úskalí.

Evropské aktivity v oblasti odborného vzdělávání

Publikace obsahuje seznam dokumentů Evropské unie citacemi nejdůležitějších částí. Odráží se v nich různé evropské iniciativy, jejichž cílem je podpora odborného vzdělávání a jeho uznávání.


Webové stránky s databází příkladů dobré praxe

Webové stránky vytvořené v rámci projektu Partnerství a kvalita nabízejí nejpodstatnější informace o současném stavu odborného vzdělávání v České republice, o kurikulární reformě ve školství, sociálním partnerství v odborném vzdělávání, o kvalitě odborného vzdělávání a také o evropských aktivitách v této oblasti. Stránky obsahují také příklady dobré praxe ze škol a rozhovory s představiteli českého odborného vzdělávání.