GOAL: Kariérové poradenství pro dospělé

NÚV je zapojen do mezinárodního projektu GOAL (Guidance and Orientation for Adult Learners), který je realizován v rámci KA 3 Erasmus+. Projekt řeší celkem osm mezinárodních partnerů, přičemž hlavním koordinátorem je belgický partner - vlámské ministerstvo školství. 

GOAL.jpg

Projekt je orientován na poskytování kariérového poradenství dospělým osobám, které nemají ukončené formální středoškolské vzdělání, a také na osoby, které mají ztížené postavení na trhu práce (nezaměstnaní, ohrožení nezaměstnaností, národnostní menšiny, osoby po výkonu trestu, zájemci se ztíženou sociální situací). 

NÚV se v rámci tohoto projektu zaměřuje na vybudování modelu poradenského centra orientovaného právě na tuto cílovou skupinu. Model poradenského centra bude ověřen ve dvou regionech: Olomoucký a Ústecký kraj.


DNE 8. PROSINCE SE USKUTEČNILA KONFERENCE PROJEKTU 

Více informací


Poradenská centra jsou orientována na:
  • poskytování informací a kariérového poradenství zejména z oblasti vzdělávání s provázaností na existující centra celoživotního učení;
  • vedení a podporu dospělých v procesu uznávání předchozího učení a získaných kompetencí;
  • spolupráci s dalšími subjekty v oblasti poskytování vzdělávání, sociální péče, na úřady práce, poskytovatele zaměstnání a poradenské činnosti;
  • poskytování specifické péče osobám s nízkou či žádnou kvalifikací;

Realizace projektu: 1. 2. 2015 – 31. 1- 2018 (3 roky)


Důraz bude kladen na využití stávajících struktur působících v oblasti dalšího vzdělávání dospělých, tedy zejména na činnost existujících center celoživotního učení, která byla vytvořena v rámci projektu UNIV 2 KRAJEa na spolupráci se školami poskytujícími odborné vzdělávání. 

V projektu bude ověřeno:

  • zajištění možností rovného přístupu ke vzdělávání u všech skupin obyvatelstva, zejména pak u osob s nízkou kvalifikací či bez kvalifikace, neboť tako skupina má velmi ztížené podmínky úspěchu na pracovním trhu;
  • zajištění přístupu dospělým k poradenským kariérovým službám, zejména z oblasti vzdělávání;
  • identifikace podmínek, na kterých je závislý úspěch činnosti poradenských center, případně jejich další expanze;
  • návrh modelu kariérového poradenství, na základě kterého by mohla být budována poradenská centra na celém území ČR;
  • propojení služeb souvisejících s dalším vzděláváním a uplatněním na trhu práce.

Zaměření projektu tak odpovídá cílům stanoveným v Strategii rozvoje vzdělávací politiky České republiky 2020. V tomto materiálu se vláda ČR zaměřuje na snižování nerovnosti v přístupu ke vzdělávání, a to prostřednictvím podpory jeho dostupnosti, na kvalitu dalšího vzdělávání, kdy specifická pozornost bude věnována vytváření informovaného prostředí stimulujícího poptávku po dalším vzdělávání především s ohledem na nízko kvalifikované a sociálně znevýhodněné občany, a také na rozvoj škol jako center celoživotního učení, jež poskytují nejen počáteční vzdělávání pro žáky a studenty, ale i širokou nabídku dalšího vzdělávání (zájmové, občanské, rekvalifikace, další profesní). Projekt je také v souladu se strategickými záměry MŠMT prezentovanými již ve Strategii celoživotního učení ČR a Akčním plánu podpory odborného vzdělávání.  


 Kontaktní údaje: 

Mgr. Jan Brůha – manažer projektu, email: jan.bruha@nuv_cz

Mgr. Tereza Halouzková – koordinátorka projektu, email: tereza.halouzkova@nuv_cz

Centrum kariérového poradenství pro Olomoucký kraj

Roosveltova 79, 779 00  Olomouc

E-mail: karierove.poradenstvi.cuok@gmail_com

Telefon: 585 724 215, 608 070 296

Web: www.cuok.cz

Provoz poradny:   úterý 9:00 – 13:00 hod., čtvrtek: 14:00-18:00 hod.

Centrum kariérového poradenství pro Ústecký kraj

Zd. Fibicha 2778, 434 01  Most

Email: karieroveporadenstvi.most@gmail_com

Telefon: 728 698 748, 728 689 197

Provoz poradny: středa 13:00 – 17:00 hod. 


Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem. 

Erasmusplus.jpg