Hlavní principy EQAVET

EQAVET  je založen na principu cyklu zajišťování a zlepšování kvality na základě společných kritérií kvality, orientačních deskriptorů a ukazatelů.

 

Na podporu evaluace a zvyšování kvality (na úrovní systémů i poskytovatelů odborného vzdělávání) byl navržen soubor ukazatelů kvality – indikátorů, který byl rozvinut na základě evropské spolupráce a který vychází z evropských údajů a národních rejstříků. Tyto ukazatele mají podpořit evaluaci a zvyšování kvality systémů nebo poskytovatelů OVP. Uživatelé, ať už školy, krajské úřady, ministerstva nebo jiné instituce, si mohou zvolit ty ukazatele, které nejlépe odpovídají jejich požadavkům na zajišťování kvality.Seznam indikátorů kvality

Indikátor č. 1 – Význam systémů zajišťování kvality pro poskytovatele odborného vzdělávání a přípravy:

a) podíl poskytovatelů uplatňujících vnitřní systémy zajišťování kvality vymezené zákonem nebo z vlastní iniciativy

b) podíl akreditovaných poskytovatelů odborného vzdělávání a přípravy

Indikátor č. 2 – Prostředky vynaložené do vzdělávání učitelů:

a) podíl učitelů účastnících se další odborné přípravy

b) výše vynaložených prostředků na tuto odbornou přípravu

Indikátor č. 3 ‐ Míra účasti v programech odborného vzdělávání a přípravy:

Počet účastníků v programech odborného vzdělávání a přípravy podle druhu programu a jednotlivých kritérií

Indikátor č. 4 ‐ Míra dokončení programů odborného vzdělávání a přípravy:

Počet osob, které úspěšně dokončily či nedokončily programy odborného vzdělávání a přípravy, podle druhu programu a jednotlivých kritérií

Indikátor č. 5 ‐ Míra uplatnění účastníků v programech odborného vzdělávání a přípravy:

a) uplatnění absolventů v určité době po dokončení odborného vzdělávání a přípravy (12‐36 měsíců) podle druhu programu a jednotlivých kritérií

b) podíl zaměstnaných účastníků odborného vzdělávání a přípravy v určité době (12 měsíců) po dokončení odborného vzdělávání podle druhu programu a jednotlivých kritérií

Indikátor č. 6 ‐ Využití získaných dovedností na pracovišti:

a) míra uplatnění absolventů odborného vzdělávání a přípravy ve vystudovaném oboru

b) míra spokojenosti osob a zaměstnavatelů se získanými dovednostmi/schopnostmi

Indikátor č. 7 ‐ Míra nezaměstnanosti podle jednotlivých kritérií

Indikátor č. 8 – Zastoupení znevýhodněných skupin

a) procentní podíl účastníků odborného vzdělávání a přípravy klasifikovaných jako znevýhodněné skupiny (v daném regionu nebo spádové oblasti) podle věku a pohlaví

b) míra úspěšnosti osob, které spadají do kategorie znevýhodněných skupin podle věku a pohlaví

Indikátor č. 9 – Mechanismy, které zjišťují potřeby trhu práce a navrhují změny v programech odborného vzdělávání a přípravy:

a) specifikace jednotlivých mechanismů

b) účinnost těchto mechanismů

Indikátor č. 10 ‐ Opatření na podporu lepšího přístupu k odbornému vzdělávání a přípravě

a) dostupnost informací o stávajících opatřeních na různých úrovních

b) účinnost těchto opatření

Zdroj: www.eqavet.eu