Klíčové aktivity

01      Rozvoj integrovaného systému kariérového poradenství

Cílem aktivity je rozvoj integrovaného systému kariérového poradenství. Základním  východiskem aktivity bude vstupní studie, která vymezí potřeby informační a  vzdělávací podpory služeb kariérového poradenství. Po provedení analýzy  stávající nabídky poradenských služeb a informačních zdrojů, a zjištění případných deficitů se analýza soustředí na identifikaci dosud nevyužitého potenciálu existujících subjektů, systémů a jejich vzájemných vazeb, zejména potenciálu služeb celoživotního poradenství poskytovaného centry sítí škol v krajích (UNIV). Bude provedena identifikace možností poradenských subjektů v resortu školství a zaměstnanosti a také jejich propojování na centrální i regionální úrovni. Takto komplexní přístup je zcela nový, v předchozím projektu nebyl řešen. 

Výstupy:

Nově vytvořený návrh koncepce integrovaného systému kariérového poradenství, který se zaměří na:

 • návrh systému jako celku se zohledněním možností stávajících poradenských subjektů a potřeb jednotlivých cílových skupin,
 • návrh systému informačně poradenských služeb pro oblast počátečního vzdělávání v podmínkách schválených rámcových vzdělávacích programů a vytvářených školních vzdělávacích programů,
 • návrh vazeb na služby celoživotního poradenství poskytovaného poradenskými centry sítí škol (projekt UNIV) pro poskytování poradenských služeb pro cílové skupiny,
 • návrh vazeb subjektů poradenských služeb v resortu školství a v resortu zaměstnanosti v poskytování informačně poradenských služeb pro jednotlivé cílové skupiny.

02      Podpora znevýhodněných a prevence předčasných odchodů ze vzdělávání

Cílem klíčové aktivity je analýza, diseminace a metodické vedení projektů dobrých praxí v oblasti prevence předčasných odchodů ze vzdělávání, transfer zkušeností mezi poskytovateli vzdělávání a ostatním subjekty.

Po vymezení skupiny nejvíce ohrožených rizikem předčasného odchodu ze vzdělávání bez získané kvalifikace, bude provedeno zmapování stávajících služeb v této oblasti zejména analýza zkušenosti speciálních škol a sběr příkladů dobré praxe. Na spolupracujících školách bude realizováno pilotní ověřování vybraných opatření a ve finále bude vyhodnocena také jejich úspěšnost.  Součástí aktivity bude také informační podpora cílových skupin a podpora využívání informací obsažených v informačním systému ISA+ (především sekce Problémy při studiu). 

Výstupy:

 • souhrnný materiál, mapující stávající stav v oblasti prevence předčasných odchodů ze vzdělávání a následně i intervenčních a motivačních nástrojů, které mají za cíl navrátit mladé lidi bez kvalifikace zpět do vzdělávání.
 • navázání spolupráce se školami, na kterých budou v rámci pilotního ověřování zkušebně realizována vytipovaná preventivní opatření. Bude zde sledována jejich úspěšnost, která bude vyhodnocena z pohledu pedagogických a poradenských pracovníků i samotných žáků, kteří  jsou potenciální rizikovou skupinou.
 • konečným výstupem aktivity bude příručka opatření, které se v praxi škol ukázaly v rovině prevence a intervence jako nejúčinnější (v tištěné a elektronické podobě).

03      Rozvoj informačního systému integrujícího informace z oblasti vzdělávání a trhu práce (ISA+)

V aktivitě budou probíhat činnosti související s rozvojem metodologie, rozšiřováním, inovacemi datové základny a forem prezentace dat. Jde zejména o nutnost začlenění vyhledávání dle školních vzdělávacích programů na jedné straně, a významné změny poskytovaných informací v souvislosti s hospodářskou krizí. V rámci aktivity budou shromažďovány údaje o vzdělávací nabídce škol, informace o potřebách trhu práce, vývoji struktury pracovních sil i absolventů škol, vč. srovnávání s EU a o uplatnění vzdělání na trhu práce a v terciárním vzdělávání.

Nová audiovizuální komponenta bude prezentovat vzdělávací nabídku s důrazem na technické obory, u kterých malý zájem vyplývá i ze špatné informovaností o studijních programech a perspektivách uplatnění i dalšího vzdělávání. 

Výstupy:

V rámci aktivity bude sledována, analyzována a prezentována v analytických publikacích i ve statických a dynamických stránkách na webu www.infoabsolvent.cz zejména problematika:

 • oborů vzdělání otevíraných vždy v dalším školním roce ve středním i terciárním vzdělávání, adresy škol, kontaktní údaje, informace o přijímacím řízení, školné, podmínky studia handicapovaných či možnosti studia při zaměstnání a popisy rámcových vzdělávacích programů (bude vydáno i na CD);
 • nezaměstnanosti absolventů škol (na základě statistických analýz, i z pohledu pracovníků ÚP);
 • připravenosti a uplatnění absolventů v praxi i v terciárním vzdělávání (šetření absolventů, zaměstnavatelů, personálních agentur a analýzy inzerce); šetření potřeb zaměstnavatelů (zpětná vazba pro tvorbu ŠVP);
 • vzdělávání a uplatnění zdravotně postižených žáků.

Významným výstupem je inovovaný informační systém o uplatnění absolventů škol ISA+, přístupný na internetu bezplatně 24 hodin denně, obsahující strukturované a komplexní informace rozčleněné do 4 skupin (vzdělávací nabídka, absolventi škol a trh práce, multimediální průvodce a pomocník při problémech ve studiu zaměřený na problematiku předčasných odchodů ze vzdělávání). V tomto systému budou nově připraveny vnitřní vazby umožňující řetězení a generování informací.

04      Rozvoj informačního poradenského pracoviště pro zájemce o vzdělávání, pedagogické a poradenské pracovníky

Cílem aktivity je na bázi Centra kariérového poradenství NÚV vytvořit a realizovat koncept organizačního uspořádání, personálního a materiálního vybavení informačního poradenského pracoviště (call centrum), které bude vedle přímé, individuální podpory poskytovat rovněž elektronické on-line poradenství.

Bude zaměřeno na informační poradenské služby pro žáky ZŠ a jejich rodiče, studenty SŠ, dospělé zájemce o formální vzdělávání, výchovné-kariérové poradce, pracovníky škol a školských zařízení i pracovníky jiných poradenských pracovišť.  Informační poradenské služby se zaměří rovněž
na zdravotně a jinak znevýhodněné uchazeče s ohledem na jejich specifické
informační a individuální potřeby.

Současně bude rozvíjet aktivity směřující k aktualizaci a bližší specifikaci informačních potřeb jednotlivých cílových skupin, a tím k dalšímu rozvoji ISA. Činnost pracoviště bude průběžně evaluována.

Výstupy:

Zásadním výstupem aktivity bude koncepčně řešené, technologicky dobře vybavené a fungující informačně poradenské pracoviště (call centrum), které se bude opírat o datovou základnu ISA+.

Informace, návrhy a doporučení týkající se volby vzdělávací dráhy budou poskytovány prostřednictvím telefonických a e-mailových dotazů.

V rámci rozšiřování informací budou uspořádány dva workshopy, dvě průběžné konference regionálního charakteru (1 pro české kraje, 1 pro moravské kraje) a závěrečná celonárodní konference.

Kromě poskytování individuálních informací pro klienty, se bude call centrum výrazně podílet na výstupech Aktivity 03  Rozvoj ISA+ (CD - Kam na školu - SŠ v ČR a Kam na školu - VOŠ v ČR s aktuální nabídkou pro daný školní rok).

05      Vytvoření a realizace systému vzdělávací podpory (eKariéra+) poskytovatelům kariérového poradenství

Hlavní činností bude poskytování vzdělávací podpory výchovným - kariérovým poradcům v základních a středních školách. Bude vytvořena koncepce vzdělávání na základě analýzy vzdělávacích potřeb předpokládaných účastníků.

Pro systém eKariéra+ budou zpracovány nové moduly s testovými bateriemi k tématům. E-learningové vzdělávání bude probíhat ve studijních bězích za asistence tutorů studia. Každý půlroční studijní běh bude mít kapacitu 500 účastníků a bude zajištěn 20 tutory. Do vzdělávání bude zapojeno 3500 pedagogických pracovníků.

V rámci této aktivity budou realizovány hlavní marketingové aktivity projektu. V součinnosti budou prováděny marketingové aktivity pro informační systém ISA+ a pro informačně poradenského pracoviště.

 Výstupy:

 • příprava, realizace a technické zajištění vzdělávání poskytovatelů poradenských služeb v e-learningovém systému eKariéra+, tematicky odpovídající vzdělávacím potřebám učitelů  inovovaným na základě provedeného monitoringu a analýzy.
 • dvanáct studijních e-learningových modulů.
 • studijní metodika v podobě populárních animací poradenských činností pro samostatnou práci klientů.
 • evaluační zprávy o systému ISA+ a pravidelné hodnotící zprávy e-learningového studia vždy po ukončení studijního běhu.