Role národních systémů kvalifikací při podpoře celoživotního učení (projekt OECD)

Zahájení projektu: 2002
Ukončení projektu: 2005
Hlavní koordinátor projektu: OECD
Hlavní řešitel v NÚOV: RNDr. Miroslav Kadlec
Ostatní partneři: ILO, CEDEFOP, ETF, Evropská komise, National Qualifications Authority of Ireeland
a organizace v dalších zemích OECD zapojené do projektu


Cíle projektu: Projekt OECD se zaměřil na vymezení role národních kvalifikačních systémů v prosazování celoživotního učení. Česká republika využila možnost zapojení způsobem, který nevyžadoval plnou účast, avšak zachoval možnost využívat a ovlivňovat všechny podstatné výstupy společného řešení jednotlivých úkolů aktivity.
Prostřednictvím MŠMT/NÚOV se Česká republika podílela od roku 2003 na práci tematické skupiny Vývoj a užití „rámců kvalifikací“ jako prostředků změn a řízení kvalifikačních systémů.
Česká republika byla též zapojena prostřednictvím MPSV/NVF do tematické skupiny zaměřené na sociální partnerství. 


Výstupy (zprávy, studie aj.) 

Možnost srovnávání způsobů řešení podobných problémů v různých zemích, které účast na projektu umožnila, byla velmi inspirativní. Zapojení do projektu znamenalo urychlení procesů, které v České republice vyústily do přípravy systémového projektu MŠMT: Rozvoj Národní soustavy kvalifikací podporující propojení počátečního a dalšího vzdělávání.

Závěrečným výstupem aktivity OECD je mezinárodní syntetická zpráva Moving Mountains, how can Qualifications Systems promote Lifelong Learning. S pohledem na značný význam pro vývoj kvalifikační soustavy v České republice bylo sedm kapitol syntetické zprávy přeloženo do češtiny.