Pilot ZUŠ

Podpora činnosti základního uměleckého školství při zavádění nového kurikula do praxe (2009 - 2012)

Obsahem projektu Pilot ZUŠ, který realizoval Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (divize VÚP), bylo zajistit podporu pro pilotní a partnerské základní umělecké školy při zavádění nového kurikula do praxe. Získané zkušenosti jsou aplikovatelné na celou síť základního uměleckého školství v České republice. Projekt umožnil dopracování Rámcového vzdělávacího programu pro základní umělecké vzdělávání (RVP ZUV), včetně manuálu pro tvorbu školního vzdělávacího programu. Poskytl přehled o možnostech škol přijmout nové kurikulum, zajistí jim metodické příklady způsobů realizace nového kurikula v praxi a připravil proškolené lektory pro tvorbu ŠVP v jednotlivých krajích v České republice.


 

Základní umělecké vzdělávání je nedílnou součástí vzdělávacího systému České republiky, proto stejně jako u jiných typů škol je i zde nutné zavést nové kurikulární dokumenty odpovídající nutnosti maximálně přenést odpovědnost za vzdělávání na učitele, zásadám liberalizace vzdělávacího procesu, autonomie, specializace a profilace jednotlivých základních uměleckých škol.

Projekt má nepřímý dopad rovněž na všechny subjekty mající přímý i nepřímý vztah k základnímu uměleckému vzdělávání (tj. zřizovatele škol, žáky a jejich rodiče, Českou školní inspekci a další).

Projekt byl realizován od května 2009 a skončil v dubnu 2012.

Manažer projektu: Bc. Jiří Stárek

Asistentka projektu: Miroslava Čuchnová

PR manažerka projektu: Barbora Tichavová

Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Aktivity projektu

V projektu Pilot ZUŠ souběžně probíhaly jak práce na závěrečné verzi RVP a Manuálu k tvorbě ŠVP v základním uměleckém vzdělávání, tak práce na zavádění metodických a podpůrných materiálů. Proběhly i se semináře pro lektory tvorby ŠVP. K tomu existují v rámci projektu tři aktivity.

Cílem aktivity č. 1 projektu Pilot ZUŠ bylo dopracování závěrečné verze dokumentu RVP ZUV za podpory pilotních škol a monitoring tvorby ŠVP na vybraných pilotních školách. Podklady k dotvoření dokumentu RVP ZUV byly získávány od učitelů pilotních škol, a to jednak na základě konzultací či dotazníkových šetření k jednotlivým částem RVP ZUV, jednak na základě analýz pracovních verzí školních vzdělávacích programů. Náměty na dopracování RVP ZUV byly získávány také od expertních skupin sestavených z členů Ústřední umělecké rady základních uměleckých škol ČR a dalších přizvaných odborníků. Monitoring ve školách byl zaměřen na proces výuky podle ŠVP a na vytipování takových výukových aktivit, které po jejich zpracování budou sloužit všem ZUŠ jako metodická podpora realizace ŠVP. Členové realizačního týmu nejprve uskutečnili setkání s řediteli pilotních škol a následně podle předem vytvořeného harmonogramu navštěvovali tyto školy za účelem monitorování procesu tvorby ŠVP. Zjištěné skutečnosti použili k úpravě podoby Manuálu pro tvorbu ŠVP i finální verze dokumentu RVP ZUV.

Manažer aktivity: Mgr. Alexandros Charalambidis

V rámci aktivity č. 2 probíhala tvorba metodických příspěvků podporujících tvorbu ŠVP a modernizaci výuky. Jejím cílem bylo shromažďování odborných příspěvků, studijních materiálů k jednotlivým oborům a předmětům podle nové kurikulární reformy, vytipování vhodných metodických námětů a jejich následné uveřejnění na Metodickém portálu www.rvp.cz nebo vytištění v Manuálu pro tvorbu ŠVP. Metodické náměty do výuky směřovaly k inovaci ve vzdělávání v ZUŠ. Učitelům byly poskytnuty v elektronické podobě na Metodickém portálu a také na informačním a metodickém DVD, které bylo distribuováno jak do pilotních škol, tak do ostatních ZUŠ v jednotlivých krajích ČR. V závěru projektu byla uspořádána tisková konference k problematice zavádění kurikulárních změn do základního uměleckého vzdělávání.

Manažer aktivity: Mgr. Aleš Chalupský

Úkolem aktivity č. 3 bylo vytvoření manuálu pro tvorbu ŠVP a vzdělávací semináře pro lektory tvorby ŠVP. Cílem aktivity bylo zpracovat dokument Manuál pro tvorbu školního vzdělávacího programu v základním uměleckém vzdělávání a proškolit lektory tvorby ŠVP, kteří po ukončení projektu budou moci nadále školit učitele ostatních ZUŠ v tvorbě ŠVP. Lektoři byli vybráni podle předem zpracovaných kritérií z řad pedagogů pilotních ZUŠ. Lektoři absolvovali tři na sebe navazující kurzy (komunikační a lektorské dovednosti; manažerské dovednosti a vedení lidí; odborné znalosti z oblasti RVP ZUV). Na základě jejich zkušeností a poznatků byl následně inovován Manuál pro tvorbu ŠVP. Lektoři obdrželi v rámci kurzů metodické materiály pro využití ve své lektorské činnosti.