ReferNet informujeme Evropskou komisi o odborném vzdělávání v České republice

Celoevropská síť pro odborné vzdělávání ReferNet působí v České republice již od našeho vstupu do EU v roce 2004. Klíčovým úkolem sítě je poskytování informací (tzv. „reporting“) o odborném vzdělávání v členských zemích EU evropským orgánům a dalším zainteresovaným subjektům (národním odborným a politickým institucím, tvůrcům strategických dokumentů, výzkumným pracovníkům, odborné veřejnosti atd.).

Hlavním příjemcem informací sítě ReferNet na straně EU je Cedefop (Evropské středisko pro rozvoj odborného přípravy) a Evropská komise, pro níž Cedefop připravuje podklady na základě vstupů poskytnutých sítí. Na pozici národního koordinátora ReferNetu v ČR se po dvou letech střídá Národní vzdělávací fond a Národní ústav pro vzdělávání. Činnost české národní sítě je spolufinancována ze zdrojů EU a z rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

V červenci 2013 byla zpracována zpráva o předčasných odchodech žáků a studentů ze vzdělávání v České republice. Míra předčasných odchodů ze vzdělávání je jedním z klíčových indikátorů, který Evropská komise stanovila pro období do roku 2020 (v rámci Bruggského komuniké a navazujících dokumentů), proto Cedefop toto téma vybral pro tematický reporting. Česká republika patří z hlediska podílu předčasných odchodů ze vzdělávání mezi země dosahující nejlepších výsledků, neboť drtivá většina populačních ročníků dosahuje minimálně středoškolského vzdělání. Přesto v ČR tento problém existuje a je spojený převážně se sociálním vyloučením některých žáků, jejich rodin a s rizikem sociálně-patologických jevů. Zpráva se pokouší strukturovaně podle jednotlivých problémových okruhů, stanovených zadáním Cedefopu, odpovídat na otázky týkající se zejména kontextu a příčin tohoto jevu a souvisejících opatřeních v České republice.

Podobné zprávy byly zpracovány ve všech členských zemích ReferNetu (členské země EU, Norsko a Island) a poskytnou mimo jiné Cedefopu i rozsáhlý podkladový materiál pro další komparativní práci na celoevropské úrovni.