ReferNet

ReferNet je celoevropská referenční a informační síť iniciovaná, kofinancovaná a řízená Cedefopem (Evropským střediskem pro rozvoj odborné přípravy). Představuje významný nástroj monitorování vývoje odborného vzdělávání a reportování ve vztahu k Evropské komisi a dalším členským zemím EU, a tedy i důležitý informační kanál pro prezentování obrazu odborného vzdělávání v ČR navenek.   

Jedná se o projekt dlouhodobé spolupráce formou mezinárodní sítě, ve které je zapojeno všech 28 zemí EU, Norsko a Island. Česká republika se stala členem sítě ReferNet v roce 2004 svým vstupem do EU. V čele každé národní sítě stojí národní koordinátor (NPI ČR). V členských zemích mohou vznikat také konsorcia, která se skládají z institucí aktivních v oblasti odborného vzdělávání v dané zemi. Národní konsorcium ReferNet Česká republika čítá přes dvacet členů (např. NVF, MPSV, MPO, Svaz průmyslu, Úřad vlády ČR, ČMKOS, Czesha, AVOŠ, SSŠČMS a další). Za odbornou kvalitu a relevanci výstupů projektu zodpovídá národní reprezentant sítě ReferNet, který je jmenován národními orgány (MŠMT).   

Na národní úrovni je ReferNet zdrojem informací pro tvůrce národních politik, úřady veřejné správy a samosprávy, MŠMT a odbornou veřejnost. Výstupy získané od členů národních sítí ReferNet Cedefop dále zpracovává pro Evropskou komisi a slouží např. jako podklad pro výroční zasedání Direktorátu Evropské komise pro odborné vzdělávání a přípravu (DGVT), pro jednání Poradního výboru pro odborné vzdělávání (ACVT) i pracovních skupin Evropské komise.   

Analytické zprávy a další výstupy jsou využívány jako podklad pro zpracování Monitoru vzdělávání a odborné přípravy EK (Education and Training Monitor) a pro hodnocení vývoje v členských zemích a pro poskytování zpětné vazby v rámci periodických doporučení tzv. Evropského semestru, při monitorování plnění střednědobých cílů ve vztahu ke Komuniké z Rigy či dlouhodobých cílů ve vztahu ke strategii ET 2020.  

cedefop-web-srovnani-VET.pngHlavními výstupy ReferNetu jsou zprávy o politice odborného vzdělávání, které představují podklad pro monitorování dosaženého pokroku v rámci Strategie EU 2020 a pro zpětnou vazbu, kterou Evropská komise poskytuje jednotlivým zemím v rámci tzv. Evropského semestru. V průběhu roku 2021 by měla být k dispozici online databáze, která by umožnila srovnávat vývoj v jednotlivých zemích navzájem. Časová osa by pak přiblížila vývoj konkrétní politiky v jedné zemi. Dalším výstupem je periodická přehledově-analytická zprávy o systému odborného vzdělávání, která poskytují orientaci v celém systému počátečního i dalšího odborného vzdělávání včetně různých jeho aspektů, jako je např. Řízení systému, jeho financování, tvorba kvalifikací, kariérové poradenství, základní statistické ukazatele, struktuře systému odborného vzdělávání apod. Vedle těchto zpráv vznikla na konci roku 2019 také online databáze, která umožňuje tvůrcům politik, sociálním partnerům, zástupcům rezortních ministerstev, výzkumným pracovníkům a dalším zájemcům srovnávat jednotlivé národní systémy odborného vzdělávání a lépe pochopit jejich podobnosti a rozdíly. O každém typu programu lze v databázi najít podrobné informace, a to včetně úrovní kvalifikace, podílu učení se prací, typu poskytovatelů daného programu a cílových skupin, pro které je program primárně vhodný. Databáze umožňuje srovnání vybraných zemí i témat a obsahuje také přehledná schémata národních vzdělávacích systémů. V databázi si je možné vyhledat a stáhnout národní zprávy o systémech (VET in Europe – Country report)  ve formátu pdf. Národní zprávy byly zpracovány členskými zeměmi sítě ReferNet. https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/vet-in-europe/systems/czechia