start (projekt PHARE 2000)

Znalosti - dovednosti - informace: Úspěšný start absolventů na trh práce

Zahájení projektu: říjen 2002
Ukončení projektu: říjen 2003
Hlavní koordinátor projektu: DHV CR, s.r.o.
Hlavní řešitel v NÚOV: PhDr. Helena Úlovcová
Spoluřešitelé projektu v NÚOV: Jiří Strádal
Ostatní partneři: SPI, s.r.o., KulturKontakt Austria, Správa služeb zaměstnanosti Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Úřad práce Chomutov, Pedagogické centrum Ústí na Labem, Pedagogické centrum Karlovy Vary, Krajský úřad Ústí nad Labem, FONTIS, s.r.o, Integrovaná střední škola energetická Chomutov, ZŠ Chomutov

Projekt byl financován z programu PHARE 2000 Evropské unie a ze státního rozpočtu České republiky,

Cíle projektu: Projekt vytvořil systém komplexní vzdělávací, metodické a informační podpory pedagogických pracovníků (učitelů a výchovných poradců) základních, zvláštních a středních škol v regionu Severozápad. Projekt byl zaměřen na podporu výuky a poradenství pro kariérové rozhodování a orientaci ve světě práce. Těžištěm projektu bylo vzdělávání učitelů v této oblasti. Důraz byl kladen také na vybudování kvalitního informačního zázemí využívající internet a názorné audiovizuální prostředky.


Výstupy (zprávy, studie aj.) 
  • modulárně uspořádaný vzdělávací program pro vzdělávání učitelů základních a zvláštních škol (podílejících se na výuce Výchovy k volbě povolání) a pro vzdělávání učitelů středních škol (podílejících se na výuce Úvodu do světa práce) zpráva - 31. listopadu 2003
  • vzdělávací kurzy pro učitele základních, zvláštních a středních škol Ústeckého a Karlovarského kraje 
  • metodické materiály pro výuku Výchovy k volbě povolání a Úvodu do světa práce 
  • webové stránky se zpracovanými tématy podporujícími výuku Výchovy k volbě pvolání a Úvodu do světa práce 
  • série šesti zhruba dvacetiminutových videofilmů prezentujících hlavní odborné směry středoškolského odborného vzdělávání
  • Projekt START inicioval výrobu série krátkých filmů představující hlavní odborné směry středoškolského odborného vzdělávání. Filmy mohou sloužit jak výchovným (kariérovým) poradcům, tak žákům základních škol, kteří stojí před první profesní volbou.
  • Pedagogům základních i středních škol i žákům jsou určeny webové stránky, které budou prezentovat jednotlivá témata Výchovy k volbě povolání a Úvodu do světa práce. Webové stránky budou propojeny s existujícími informačními zdroji a projekt vytvořil mechanismus pro jejich pravidelnou aktualizaci.

    Vybudováním informačního zázemí chtěl projekt START přispět ke snížení rizika nevhodné volby vzdělávací a profesní dráhy žáků základních a zvláštních škol, kteří jsou nejvíce ohroženi sociálním propadem. U středoškoláků by měl projekt posílit jejich identifikaci se zvoleným oborem a tak preventivně působit proti předčasným odchodům ze vzdělávání.