Většina absolventů dostane dnes k vysvědčení i Europass

29. června 2012       Spolu s maturitním vysvědčením, osvědčením o závěrečné zkoušce a výučním listem dostane dnes téměř 62 tisíc absolventů středních škol a učilišť dodatek k osvědčení. Jde o jeden z dokumentů Europassu, který popisuje obsah a úroveň studia. Využijí ho především lidé, kteří se chystají do zahraničí na brigádu, stáž nebo by se rádi přímo v zahraničí ucházeli  o práci. Zaměstnavatelé v evropských zemích z dodatků v angličtině nebo jiném cizím jazyce lépe zjistí, jaké kompetence a dovednosti se uchazeč ve škole během studia naučil. 

Europass - dodatek k osvědčení pro své absolven­ty letos vydává již 827 škol, tedy přes 60 % všech středních škol. Za sedm let trvání Europassu se tak postupně zvyšuje nejen počet a procento škol, které dodatky vydávají, ale i celkový počet ab­solventů, kteří dodatky dostanou. Dodatek k osvědčení se vztahuje vždy k určité kvalifikaci – ab­solventi stejného oboru vzdělání mají tedy i stejný dodatek k osvědčení.

Vydávání dodatků ke studiu není automatické na všech školách a je doplňkovou agendou především těch škol, jejichž vedení předpokládá možné uplatnění svých absolventů na evropském pracovním trhu. „Ozývají se nám jednotliví absolventi s dotazy, proč ve své škole nedostali dodatek, zatímco jejich známí z jiných škol ano,“ popisuje situaci Ester Franzová z Národního centra Europass (NCE). „I v případech, kdy škola svým absolventům dodatek nevydává, ale absolventi o něj stojí, vycházíme klientům vstříc. Mohou si o jeho vydání za­žádat i jednotlivě přímo u nás v centru.“ Dodatek se vydává v češtině a v jednom ci­zím jazyce (angličtině, němčině nebo fran­couzštině). Z cizojazyčných verzí je tradič­ně největší zájem o dodatky v angličtině, kterých je letos téměř 94 %.

Na druhou stranu je pořád hodně absolventů, kteří dodatek sice dostanou, ale nevědí, jaké je jeho uplatnění a jakou konkurenční výhodu jim poskytuje. „Těmto absolventům bychom rádi poradili, aby dodatek k osvědčení využívali při svém vstupu na trh práce, ať už v České republice, nebo v zahraničí. Využít ho mohou při shánění brigády nebo stáže v zahraničí, kde se zaměstnavatelé v dodatcích orientují a považují je za užitečný zdroj informací o tom, co uchazeč po absolvování školy umí,“ vysvětluje Ladislav Koubek z NCE.

Letos nově dodatek i elektronicky a s uvedenou úrovní EQF

Dodatek k osvědčení dostanou absolventi jednak vytištěný spolu s vysvědčením, a zároveň ho mohou letos poprvé dostat i v elektronické verzi. Absolventi mohou elektronické dodatky lépe využít při vstupu a uplatnění na trhu práce. „Elek­tronizace je současným trendem na trhu práce v celé Evropské unii - dodatek si lze připojit k životopisu nebo k elektronickému portfoliu, které si většina mladých lidí v dnešní době vede a využívá při prezentaci na trhu práce,“ vysvětluje Irena Palánová z NCE.

Další letošní novinkou dodatků k osvědčení je uvedení příslušné úrovně Evropského rámce kvalifikací (EQF). Tento údaj se v budoucnu objeví také přímo na ma­turitním vysvědčení, výučním listu i osvědčení o závěrečné zkoušce, a je opět důležitý zejména pro lidi, kteří se chystají do za­hraničí pracovat, na stáž nebo brigádu. Úrovně EQF jsou mezinárodně porovnatelné, je jich celkem osm, jsou popsány znalostmi, dovednostmi a kompetencemi a pokrývají všechny kvalifikace bez ohledu na to, jakým způsobem je člověk získal. Zahraniční zaměstnavatelé tak z úrovně EQF poznají, jakou úroveň kvalifikace daný uchazeč získal, a lépe pochopí, co od něj mohou v pracovní rovině očekávat. První úroveň odpovídá v ČR do­končené základní škole speciální a úroveň osmá dokončenému doktorandskému studiu. Kvalifikace absolventů vyšších odborných škol a absolventů bakalářského studia jsou přiřazeny k úrovni EQF 6.

Více informací na www.europass.cz.

Další informace o dodatcích k osvědčení najdete v newsletteru europassu europass_newsletter_02_2012.pdf 02-2012.pdf (540,85 KB)