DALŠÍ PODKLADOVÉ MATERIÁLY

Porovnání stavby zahraničních vzdělávacích programů – srovnávací analýza

Štěpán Kment - NÚV 2019  Studie obsahuje analýzu vzdělávacích programů vybraných zemí z pohledu jejich stavby a návaznosti včetně popisu změn, kterými v nedávné době prošly. Studie byla sepsána v souvislosti s přípravou revizí rámcových vzdělávacích programů s cílem podpořit proces změn kurikula poukázáním na zahraniční „best practices“ tedy přístupy, které mohou být pro revize rámcových vzdělávacích programů inspirující.

 

Analýza stavu hodnocení výsledků žáků v ČR a v zahraničí

Michaela Spurná - NÚV 2019  Studie poukazuje na současný stav hodnocení výsledků žáků s důrazem na formativní hodnocení v ČR a popisuje, jaké problémy řeší zahraniční autoři orientující se na dopad formativního hodnocení. Cílem studie je analyzovat současný diskurz hodnocení výsledků žáků v Česku a v zahraniční praxi na pozadí zvýšené poptávky po formativním či po jiném způsobu hodnocení.

 

Vznik RVP a ŠVP a skutečnosti, které měly vliv na přijetí vícestupňového kurikula a ovlivňovaly vztah ke kurikulu v letech po zahájení výuky podle ŠVP

PaedDr. Jan Tupý - NÚV, Praha 2019 Materiál je podkladovou rešerší zpracovanou pro potřeby MŠMT a skupiny připravující strategii 2030+. Text shrnuje základní informace o vzniku RVP pro předškolní, základní, gymnaziální a střední odborné vzdělávání a mapuje výsledky dotazníkových šetření a rozhovorů s řediteli, učiteli a koordinátory tvorby ŠVP na jednotlivých stupních vzdělávání v letech 2007-2012. Soubor publikován : 3. 5. 2019

 

Společné vzdělávání

Mgr. Jitka Jarníková, PaedDr. Jan Tupý, Mgr. Renata Votavová - NUV, Praha 2019 Podkladová studie za téma společného vzdělávání je členěna na tři části navázané na dílčí cílové skupiny – žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona, žáky s odlišným mateřským jazykem a žáky nadané a mimořádně nadané. V textu je vždy poskytnuta analýza začlenění tématu vzdělávání těchto skupin žáků do stávajících rámcových vzdělávacích programů (RVP), identifikace jejich nových vzdělávacích potřeb a návrhy řešení v revidovaných RVP. Soubor publikován : 11. 3. 2019

 

Porovnání segmentů kurikul pro základní vzdělávání Finska a ČR vzhledem k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami

Jan Maršák, Markéta Pastorová, Renata Votavová - NÚV, Praha 2017 Srovnávací analýza poskytuje základní informace o obsahu a struktuře kurikula Finska a zaměřuje se především na segmenty týkající se žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) , které následně dává do vztahu s odpovídajícími částmi Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání v ČR (RVP ZV s účinností od 1. 9. 2017). Obsahuje konkrétní informace s komentáři o způsobu vzdělávání žáků se SVP v českém a finském kurikulu. Soubor publikován : 12. 3. 2018