Zpráva z odborného semináře k oblasti primární prevence rizikového chování pořádaném MŠMT

Dne 22. 9. 2015 se na odborném semináři MŠMT k oblasti primární prevence rizikového chování v Plzni uskutečnila pracovní skupina ke standardům kvality v ambulantních střediscích výchovné péče složená ze zájemců o toto téma z řad účastníků odborného semináře. Skupiny se zúčastnilo přibližně dvacet pracovníků středisek výchovné péče. Cílem pracovní skupiny bylo společně pojmenovat činnosti ambulantních středisek výchovné péče, které jsou vnímány jako standardní, tedy ty, které by mělo nabízet každé středisko, a činnosti, které by měly být fakultativní, nadstandardní, tedy ty, které středisko může realizovat na základě vyhodnocení potřeb cílové skupiny, regionu a vlastních možností. Zároveň bylo cílem pojmenovat možné problematické body, tedy např. činnosti, u kterých nebylo dosaženo ve skupině shody ve vztahu k jejich zařazení nebo další otazníky ve vztahu k tvorbě standardů.

Skupina se rozdělila do čtyř menších skupin, ve kterých měli účastníci za úkol vyjmenovat činnosti, které ve středisku výchovné péče realizují a poté měli označit, které činnosti považují za standardní a nadstandardní. Následně probíhala nad jednotlivými činnostmi a jejich zařazením diskuze v celé skupině. Na základě konsenzu pracovní skupiny byly mezi standardní činnosti zařazeny např.: poradenská práce s klientem, s rodinou, terapeutická práce s klientem, intervence ve školním prostředí jako součást péče o klienta ve středisku, dokumentace (psaní zpráv), spolupráce se zainteresovanými stranami (např. metodické vedení pedagogických pracovníků apod.), indikovaná psychologická a speciálně pedagogická diagnostika.

Mezi nadstandardní činnosti byly zařazeny např. podpůrná rodičovská skupina, výjezdy s rodinou, klienty (zážitková pedagogika), rodinná terapie, realizace preventivních programů ve školním prostředí, asistovaný styk, vzdělávací programy pro pedagogy, rodiče apod., terénní práce, koordinace a vedení případových konferencí. Na pomezí mezi standardními a nadstandardními činnostmi zůstala stát např. skupinová terapie.

Na závěr semináře účastníci reflektovali, jak se jim na semináři pracovalo a jaký mají vztah a očekávání ve vztahu ke standardům kvality. Práce na semináři byla reflektována pozitivně. Účastníci vyjadřovali zájem o tvorbu standardů, ochotu účastnit se další pracovních setkání. Většina z nich se shodovala na pozitivním vnímání vytvářených standardů jako nástroje, který aktualizuje nároky na střediska, sjednotí kvalitu činností a přispěje k vymezení místa středisek v systému péče o děti. Mezi obavami spojenými s vytvářenými standardy zaznělo zejména, aby se nestaly pouze byrokratickým nástrojem, ale byly zaměřené opravdu na kvalitu péče (nikoli kvalitu dokumentů), a aby umožňovaly tvůrčí přístup zařízení a nebyly příliš svazující.