Rozvoj vzdělávání

Vzdělávání je založeno především na zásadách rovného přístupu každého státního občana České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie ke vzdělávání bez jakékoli diskriminace z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, víry a náboženství, národnosti, etnického nebo sociálního původu, majetku, rodu a zdravotního stavu nebo jiného postavení občana.

 

Obecnými cíli vzdělávání - podle školského zákona (82/2015 Sb.) - jsou zejména:

a) rozvoj osobnosti člověka, který bude vybaven poznávacími a sociálními způsobilostmi, mravními a duchovními hodnotami pro osobní a občanský život, výkon povolání nebo pracovní činnosti, získávání informací a učení se v průběhu celého života,

b) získání všeobecného vzdělání nebo všeobecného a odborného vzdělání,

c) pochopení a uplatňování zásad demokracie a právního státu, základních lidských práv a svobod spolu s odpovědností a smyslem pro sociální soudržnost,

d) pochopení a uplatňování principu rovnosti žen a mužů ve společnosti,

e) utváření vědomí národní a státní příslušnosti a respektu k etnické, národnostní, kulturní, jazykové a náboženské identitě každého,

f) poznání světových a evropských kulturních hodnot a tradic, pochopení a osvojení zásad a pravidel vycházejících z evropské integrace jako základu pro soužití v národním a mezinárodním měřítku,

g) získání a uplatňování znalostí o životním prostředí a jeho ochraně vycházející ze zásad trvale udržitelného rozvoje a o bezpečnosti a ochraně zdraví.

Školský zákon 


 CZ_Schema_2016.jpg

SCHÉMA VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V ČR SCHÉMA VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V ČR (145,12 KB


Pro každý obor vzdělání v základním a středním vzdělávání a pro předškolní, základní umělecké a jazykové vzdělávání se vydávají rámcové vzdělávací programy.

Rámcové vzdělávací programy vymezují povinný obsah, rozsah a podmínky vzdělávání. Jsou závazné pro tvorbu školních vzdělávacích programů, hodnocení výsledků vzdělávání dětí a žáků, tvorbu a posuzování učebnic a učebních textů a dále závazným základem pro stanovení výše finančních prostředků přidělovaných podle § 160 až 162 školského zákona (82/2015 Sb.)

Vzdělávání v jednotlivé škole a školském zařízení se uskutečňuje podle školních vzdělávacích programů.

Vyšší odborné vzdělávání v každém oboru vzdělání v jednotlivé vyšší odborné škole se uskutečňuje podle vzdělávacího programu akreditovaného podle § 104 až 106 školského zákona.

Soustavu oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání a podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání stanoví vláda nařízením po projednání s příslušnými ústředními odborovými orgány, příslušnými organizacemi zaměstnavatelů s celostátní působností a kraji.


Kategorie dosaženého vzdělání

Kód

Dosažené vzdělání

A

bez vzdělání
bez vzdělání, nedokončený 1. stupeň základní školy

B

neúplné základní vzdělání
neúplné základní vzdělání, dokončený 1. stupeň základní školy

C

základní vzdělání
základní vzdělání, jednoletá a dvouletá praktická škola

D

nižší střední vzdělání
nižší střední vzdělání, tříletá příprava v praktické škole

E

nižší střední odborné vzdělání
nižší střední odborné vzdělání (vzdělávací programy učilišť, odborných učilišť)

H

střední odborné vzdělání s výučním listem
střední odborné vzdělání dosažené absolvováním nematuritních vzdělávacích programů poskytujících výuční list, s výjimkou programů uvedených v bodě E

J

střední nebo střední odborné vzdělání bez maturity i výučního listu
střední nebo střední odborné vzdělání dosažené absolvováním středoškolských nematuritních vzdělávacích programů neposkytujících výuční list

K

úplné střední všeobecné vzdělání
úplné střední všeobecné vzdělání

L

úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou
úplné střední odborné vzdělání dosažené absolvováním studijních programů SOU ukončených maturitou (L/0) a vzdělávacích programů SOU i SOŠ pro absolventy tříletých učebních oborů ukončených maturitou (L/5)

M

úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
úplné střední odborné vzdělání dosažené absolvováním vzdělávacích programů ukončených maturitou, s výjimkou programů uvedených v bodě L; pomaturitní studium kvalifikační

N

vyšší odborné vzdělání
vyšší vzdělání dosažené absolvováním vzdělávacích programů vyšších odborných škol, konzervatoří a tanečních konzervatoří; pomaturitní studium specializační a inovační

R

bakalářské vzdělání
vysokoškolské vzdělání dosažené absolvováním bakalářských studijních programů vysokých škol

T

vysokoškolské vzdělání
vysokoškolské vzdělání dosažené absolvováním magisterských (tj. i inženýrských a lékařských) studijních programů vysokých škol

V

vysokoškolské doktorské vzdělání
vysokoškolské doktorské vzdělání dosažené absolvováním studia v doktorském studijním programu, postgraduální studium a vědecká výchova ++

Nová klasifikace ISCED 2011


 

Strategické a koncepční dokumenty týkající se vzdělávání: