jazykové vzdělávání

Jazykové vzdělávání poskytuje jazykové vzdělání v cizích jazycích.  V případě vzdělávání cizinců se za cizí jazyk považuje také jazyk český.  Jazykové vzdělávání podle tohoto zákona se uskutečňuje v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky. 

KONFERENCE HOW TO TEACH SHAKESPEARE - 2016

Konference se uskutečnila 11. března 2016 v prostorách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, a to u příležitosti 400. výročí úmrtí Williama Shakespeara. Byla zaměřena na zařazení Shakespearových  děl do výuky anglického jazyka. Jednacím jazykem konference byla čeština (s výjimkou workshopů).

Shakespeare_pozvanka.pdf  Program konference (227,59 KB)

Záznam z konference


Vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky může být ukončeno státní jazykovou zkouškou základní, státní jazykovou zkouškou všeobecnou a státní jazykovou zkouškou speciální. Státní jazykové zkoušky lze vykonat i bez předchozího vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky. Dokladem o úspěšně vykonané státní jazykové zkoušce je vysvědčení o státní jazykové zkoušce.

Státní jazykové zkoušky se skládají z části písemné a z části ústní.


Podpora mnohojazyčných tříd

seminář Podpora mnohojazyčných tříd - duben 2016

 seminář Podpora mnohojazyčných tříd II: Jazykový rozvoj žáků-cizinců - duben 2017


Návaznost výuky cizích jazyků mezi základním a středním vzděláváním

Ve školním roce 2013/2014 byl Další cizí jazyk na základních školách zaveden jako povinný vzdělávací obor. V souvislosti s touto změnou je více akcentována problematika návaznosti výuky cizích jazyků mezi základním a středním vzděláváním.

V roce 2014 byla realizována dvě dílčí šetření. Na vybraném vzorku základních škol bylo zkoumáno, jak ovlivnilo povinné zavedení dalšího cizího jazyka organizační chod školy a cizojazyčnou výuku na škole a jaký je vztah jednotlivých zástupců školy k dalšímu cizímu jazyku. Dále byla mapována situace výuky cizích jazyků v oborech středního vzdělávání zakončených maturitní zkouškou, zvláště pak dalšího cizího jazyka.