střední vzdělávání

Střední vzdělávání rozvíjí v návaznosti na základní vzdělávání vědomosti, dovednosti a kompetence žáka a připravuje ho na další studium na vysokých a vyšších odborných školách, nebo na kvalifikovaný výkon povolání a pracovních činností. Umožňuje získat stupeň vzdělání a odbornou přípravu jak žákům do 18/19 let věku, tak dospělým.

Střední vzdělávání rozvíjí v návaznosti na základní vzdělávání vědomosti, dovednosti a kompetence žáka a připravuje ho na další studium na vysokých a vyšších odborných školách, nebo na kvalifikovaný výkon povolání a pracovních činností. Umožňuje získat stupeň vzdělání a odbornou přípravu jak žákům do 18/19 let věku, tak dospělým.

Střední vzdělávání má všeobecný nebo odborný charakter a je ukončeno maturitní zkouškou, výučním listem, nebo závěrečnou zkouškou. Uskutečňuje se v gymnáziu, ve středních odborných školách, středních odborných učilištích a v konzervatořích. 

Střední školy poskytují mladým lidem vědomosti, dovednosti a kompetence potřebné pro výkon povolání nebo skupiny povolání a pracovních činností, které jim umožňují kvalifikovaně se uplatnit se na trhu práce. Zároveň rozvíjí jejich všeobecné vědomosti, dovednosti a klíčové kompetence potřebné pro jejich soukromý, občanský a pracovní život a pro další vzdělávání.

Střední odborné školy tvoří své školní vzdělávací programy v souladu s RVP vydanými MŠMT pro všechny obory středního odborného vzdělávání. Zde naleznete Metodiku tvorby ŠVP SOŠ a SOU.

Vzdělávací cesta žáka je určena rámcovými vzdělávacími programy, které vymezují cíle, obsah a podmínky vzdělávání ve 279 oborech vzdělání. Na jejich základě školy zpracovávají vlastní školní vzdělávací programy, které zohledňují záměry a specifické podmínky školy.


Stupně středního vzdělání 

 •  střední vzdělání,
 •  střední vzdělání s výučním listem,
 •  střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Střední vzdělání získá žák úspěšným ukončením vzdělávacího programu v délce 1 roku nebo 2 let denní formy vzdělávání. Tento stupeň vzdělání neposkytuje výuční list ani maturitní certifikát a získává se v oborech dvou kategorií:

 • střední nebo střední odborné vzdělání bez maturity i výučního listu (obory kategorie J): dvouleté obory jsou určeny např. pro žáky bez studijních aspirací a ukončují se závěrečnou zkouškou. Výstupem je závěrečné vysvědčení.
  např. obor 53-41-J/01 Zubní instrumentářka, obor 75-41-J/01 Pečovatelské služby
 • vzdělávání v praktických školách (obory kategorie C): jedno- a dvouleté obory praktických škol jsou určeny především pro žáky s těžšími a kombinovanými formami zdravotního postižení. Příprava je neprofesní a zaměřuje se na jednoduché pomocné činnosti ve výrobě a službách a osvojování základních dovedností pro život. Absolventi získávají závěrečné vysvědčení.např. obor: 78-62-C/01 Praktická škola jednoletá

Střední vzdělání s výučním listem získá žák úspěšným ukončením vzdělávacího programu v délce 2 nebo 3 let denní formy vzdělávání nebo vzdělávacího programu zkráceného studia pro získání středního vzdělání s výučním listem. Vyučení lze dosáhnout v oborech dvou kategorií a s různou délkou studia:

 • střední odborné vzdělání s výučním listem (obory kategorie H): tradiční učební obory s tříletou přípravou ve středních odborných učilištích. Po získání výučního listu lze pokračovat navazujícím nástavbovým studiem a získat i maturitu.
  např. obor 66-51-H/01 Prodavač, obor 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel
 • nižší střední odborné vzdělání (obory kategorie E): studium je tříleté nebo dvouleté, výstupem je výuční list. Obory mají nižší nároky v oblasti všeobecného i obecně odborného vzdělání a jsou určeny především pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, např. pro absolventy dřívějších speciálních základních škol a žáky, kteří ukončili povinnou školní docházku v nižším než 9. ročníku základní školy. Obory připravují pro výkon jednoduchých prací v rámci dělnických povolání a ve službách.
  např. tříletý oborů 23-51-E/01 Strojírenské práce, tříletý obor 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby např. dvouletý obor 29-51-E/02 Potravinářské práce, dvouletý obor 31-57-E/01 Textilní a oděvní výroba

Střední vzdělání s maturitní zkouškou získá žák úspěšným ukončením vzdělávacích programů šestiletého nebo osmiletého gymnázia, vzdělávacího programu v délce 4 let denní formy vzdělávání, vzdělávacího programu nástavbového studia v délce 2 let denní formy vzdělávání nebo vzdělávacího programu zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Maturitního vzdělání tedy lze dosáhnout v oborech více kategorií:

 • úplné střední odborné vzdělání s maturitou (obory kategorie M): příprava má profesní charakter a délka studia je 4 roky. Po maturitě lze pokračovat ve vzdělávání na vysoké nebo vyšší odborné škole.
  např. obor 75-41-M/01 Sociální činnost, obor 26-41-M/01 Elektrotechnika
 • úplné střední odborné vzdělání s odborným výcvikem a maturitou (obory kategorie L): studium připravuje pro náročná dělnická povolání a nižší řídicí funkce. V denní formě je 4leté a jeho významnou součástí je odborný výcvik (obory vznikly z dřívějších 3letých učebních oborů).  Absolventi získávají maturitní vysvědčení a mohou pokračovat ve vzdělávání na vysoké nebo vyšší odborné škole. 
  např. obor 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení, obor 69-41-L/01 Kosmetické služby
 • úplné střední všeobecné vzdělání (obory kategorie K): všeobecná příprava ve 4letých a víceletých gymnáziích je neprofesní a připravuje především pro vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělávání. Rozlišení oborů se řídí délkou přípravy:

-         4leté – po ukončení 9. ročníku základní školy (označení v kódu je K/4),

-         6leté – po ukončení 7. ročníku základní školy (K/6),

-         8leté – po ukončení 5. ročníku základní školy (K/8).

 • vyšší odborné vzdělání v konzervatoři (obory kategorie P): šestiletá přípravu v uměleckých oborech po ukončení 7. ročníku základní školy a osmileté studium oboru tanec po 5. ročníku základní školy. Studium je podmíněno výrazným talentem. Absolventi obdrží vysvědčení o absolutoriu v konzervatoři a diplom absolventa konzervatoře, smějí používat označení diplomovaný specialista (DiS.). Vzdělávání je možné ukončit i vykonáním maturitní zkoušky po 4. ročníku, v oboru Tanec po 8. ročníku. Např. šestiletý obor 82-44-P/01 Hudba, osmiletý obor 82-46-P/01 Tanec

 Klasifikace oborů vzdělání


Globální rozvojové vzdělávání (GRV):

Výuka finanční gramotnosti – metodická doporučení


Další informace a informační zdroje:

-          informační rozcestník pro učitele předmětů vzdělávacích oborů Výchova k občanství a Občanský a společenskovědní základ

-          digifolio gramotností - rozcestník k metodické podpoře jednotlivých gramotností zjišťovaných v testech PISA

-          digifolio vyučovacích předmětů realizujících vzdělávací obor Další cizí jazyk

-          digifolio Českého jazyka a literatury

-          metodickou příručku ICT ve školách


Pokusná ověřování zahraničních škol a dvojjazyčných gymnázií

Národní ústav pro vzdělávání realizuje pokusná ověřování zahraničních škol a dvojjazyčných gymnázií.

V roce 2014 skončilo pokusné ověřování kurikula a ukončování středního vzdělávání s maturitní zkouškou v Programu IB na The English College in Prague. Škole bylo na základě výsledků ověřování povoleno ukončovat vzdělávání v Programu IB. Žáci školy jsou povinni v souladu se školským zákonem v platném znění absolvovat též maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury ve společné části maturitní zkoušky.

Na konci roku 2014 byla také dokončena příručka Referenční popis češtiny pro účely zkoušky z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR – úrovně A1, A2, která má sloužit jako základní rámec pro tvorbu zkoušek pro migranty a zároveň jako pomocný materiál pro učitele, kteří migranty připravují.

V pokusném ověřování na osmiletém gymnáziu při Německé škole v Praze bylo provedeno šetření týkající se souladu školního a rámcového vzdělávacího programu ve vzdělávacích oblastech Matematika a její aplikace a Člověk a příroda a dále byla porovnána organizace školního roku této zahraniční školy s organizací školního roku vyhlašovanou MŠMT. Zjišťovaly se informace o organizaci maturitní zkoušky na této škole a jejích výsledcích.

V roce 2014 byl ve spolupráci pilotních šestiletých dvojjazyčných gymnázií, MŠMT a NÚV upraven Rámcový vzdělávací program pro dvojjazyčná  gymnázia tak, aby odpovídal reálným potřebám realizace dvojjazyčného gymnaziálního vzdělávání a současně i platné legislativě. Pokusné ověřování šestiletých dvojjazyčných gymnázií skončí v roce 2015. Rámcový vzdělávací program bude dále diskutován odbornou veřejností a v rámci připomínkovacích procesů MŠMT. Měl by být vydán tak, aby dvojjazyčná gymnázia mohla během školního roku 2015–2016 vytvořit nebo upravit své školní vzdělávací programy a od následujícího školního roku mohla zahájit výuku již v regulérním oboru vzdělání.


 Pilotní verze RVP DG

Dodatek k vyhlášenému pokusnému ověřování RVP DG