střední odborné vzdělávání

Střední odborné vzdělávání a počáteční přípravu na povolání v ČR zajišťují zejména střední odborné školy (SOŠ), střední odborná učiliště (SOU) a konzervatoře.

Poskytují mladým lidem vědomosti, dovednosti a kompetence potřebné pro výkon povolání nebo skupiny povolání a pracovních činností, které jim umožňují kvalifikovaně se uplatnit se na trhu práce. Zároveň rozvíjí jejich všeobecné vědomosti, dovednosti a klíčové kompetence potřebné pro jejich soukromý, občanský a pracovní život a pro další vzdělávání.

Střední odborné školy tvoří své školní vzdělávací programy v souladu s RVP vydanými MŠMT pro všechny obory středního odborného vzdělávání. Zde naleznete příslušné RVP a Metodiku tvorby ŠVP SOŠ a SOU. V následujících textech se dočtete podrobnosti o jednotlivých druzích středních odborných škol:

Pokusné ověřování vzdělávacího modelu L a H

Pokusné ověřování organizace a průběhu modelu vzdělávání umožňujícího dosažení středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou podle vybraných RVP SOV kategorie dosaženého vzdělání L a H ve vybraných SŠ.

 

Změna RVP pro odborné vzdělávání

Zvěřejňujeme Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění  rámcové vzdělávací  programy pro střední odborné vzdělávání.

 

 Úpravy RVP pro SOV

Změna RVP pro odborné vzdělávání

V souladu s legislativními úpravami profilové části maturitní zkoušky a zkráceného studia v oborech kategorie H upravil ministr školství RVP oboru vzdělání lyceum a oborů vzdělání kategorií H, M, L a konzervatoří těmito opatřeními ministra školství:

Změny v RVP SOV v červenci 2012


Na Metodickém portálu www.rvp.cz naleznete rozcestník s nejzajímavějšími materiály, vytipovanými odbornými pracovníky NÚV, týkajícími se středního odborného vzdělávání.


Popis systému odborného vzdělávání - Refernet