Anotace Journal of Vocational Education & Training

Dostupné z WWW:  http://www.tandfonline.com/toc/rjve20/current

Lara Forsblom, Lucio Negrini, Jean-Luc Gurtner, Stephan Schumann

Předčasné odchody z odborného vzdělávání ve Švýcarsku a vliv metod výběru učňů ve společnostech zajišťujících jejich profesní přípravu na předčasné ukončování učebních smluv

Dropouts in Swiss vocational education and the effect of training companies´ trainee selection methods

Ve švýcarském systému odborného vzdělávání, často nazývaném „duální systém“, uzavírají učni smlouvy se společností, která zajišťuje jejich profesní přípravu. V průměru 25 % těchto smluv bývá předčasně ukončeno. Tento článek zkoumá souvislost mezi metodou výběrového řízení ve společnostech zajišťujících profesní přípravu a předčasně ukončenými smlouvami. Šetření se opírá o průřezovou kvantitativní studii a hloubkové rozhovory. Probíhalo se školiteli a provozními manažery švýcarských výcvikových firem pro kuchaře a malíře. Polovina těchto společností byla v minulosti zatížena předčasným ukončováním učebních smluv, zatímco druhá polovina ne. Zjištění ukazují, že jistou míru rozdílu mezi podniky s předčasným ukončováním smluv a bez něho lze vysvětlit postupem při výběru učňů. Společnosti s předčasně ukončenými smlouvami provádějí při výběrovém řízení přijímací pohovory a umožňují návštěvu firmy podstatně méně často než společnosti, v nichž k předčasnému ukončování smluv nedochází.

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13636820.2016.1222596?journalCode=rjve20

Piety Runhaar, Timothy Bednall, Karin Sanders, Huadong Yang

Podpora inovací v práci učitelů odborného vzdělávání a přípravy: zkoumání role vzájemné provázanosti úkolů, zaměření učebních cílů a vlastní profesní efektivity

Promoting VET teachers´ innovative behaviour: exploring the roles of task interdependance, learning goal orientation and occupation self-efficacy

Měnící se požadavky zaměstnavatelů a nové technologické a pedagogické poznatky jsou příklady vývoje, který nutí instituce odborného vzdělávání a přípravy (OVP) k neustálému doplňování a inovování jejich vzdělávacích programů. To vyžaduje, aby učitelé ve své práci projevili inovativní přístup. Studie se zaměřuje na to, jak vzájemná provázanost úkolů ovlivňuje inovativní chování učitelů v OVP. Kromě toho jsou v této souvislosti zkoumány zprostředkovatelské role zaměření učebních cílů a vlastní profesní efektivity. Průzkum, který probíhal ve dvou vlnách mezi 342 učiteli z 54 týmů 6 holandských institucí OVP, ukázal, že provázanost úkolů zlepšila zaměření učebních cílů pedagogů, což zlepšilo i jejich přístup k inovacím. Vzájemná provázanost úkolů také zvýšila vlastní profesní efektivitu pedagogů a následně i jejich inovativní chování. Tento efekt se však jeví jako krátkodobý. Je zřejmé, že jakmile jednou učitelé překročí určitou úroveň vlastní profesní účinnosti, další faktory, jako je zaměření učebních cílů, hrají v udržení inovativního chování důležitější roli.

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13636820.2016.1231215

 

Annelies Kamp

Zprostředkovatelská role lidských a jiných činitelů při učení na pracovišti v programech pro vzdělávání seniorů

Humans, nonhumans and the mediation of workplace learning in the senior school curriculum

Tento článek předkládá koncept vycházející z teorie sítí aktérů (Actor Network Theory) a z dat získaných v rámci výzkumného projektu provedeného na území Irska. Prostřednictvím dotazníků a rozhovorů s pracovníky škol byly zkoumány hranice a možnosti učení na pracovišti jakožto cenné součásti programu vzdělávání seniorů. Na základě dat z Irské republiky článek zaměřuje pozornost na celou řadu aktérů – lidských i jiných – generujících či omezujících příležitosti pro učení na pracovišti. Autoři se domnívají, že v době očekávané velké recese by takovým příležitostem měl být přiznán větší význam. Analýza poukazuje na řadu oblastí vyžadujících intervenci a na možnosti spolupráce, které mohou být přínosné pro studenty a jejich školy, pro zaměstnavatele poskytující učení na pracovišti a také pro samotné odborné vzdělávání.

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13636820.2016.1278395

Ursula Beicht, Günter Walden

Přechod mladých migrantů do počátečního odborného vzdělávání a přípravy v Německu: Význam sociálního původu a pohlaví

Transitions of young migrants to initial vocational education and training in Germany: the significance of social origin and gender

Tématem článku je otázka úspěšnosti mladých lidí z migrantských komunit v přechodu do počátečního odborného vzdělávání a přípravy v Německu. Zvláštní důraz je kladen na interakci se sociálním původem a pohlavím. Analýzy vycházejí z přechodové studie BIBB 2011 na reprezentativním vzorku více než 5000 mladých lidí žijících v Německu ve věkové skupině ročníků 1987–1993. Ukazuje se, že migrantské prostředí má negativní dopad na šanci pro postup do odborné přípravy ve firmě či škole. Pro úspěšný přechod do odborného vzdělávání a přípravy je velice důležitá kvalifikace dosažená na předchozím stupni vzdělávání a migranti často dosáhnou jen nižšího stupně vzdělání. Dochází k interakci mezi migrantským prostředím, sociálním původem a pohlavím. Šance mladých migrantů na přechod jsou nicméně horší, když relevantních faktorů je mnoho. Výsledky indikují, že se migranti v německé společnosti stále musejí potýkat s výhradami.

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13636820.2016.1275032

Journal of Vocational Education & Training

Dostupné z WWW: http://www.tandfonline.com/toc/rjve20/current