Co zjistila Česká školní inspekce

Podstatná zjištění ze Zprávy z inspekčního šetření v oblasti zkoušek znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území ČR.

V období od října 2011 do ledna 2012 proběhla ve 27 školách s právem státní jazykové zkoušky inspekce zaměřená na dokumentaci zkoušky, aprobaci zkušební komise, délku pedagogické praxe jejích členů a organizaci zkoušky. V době šetření probíhala zkouška z českého jazyka ve 24 školách. Ve dvou školách se nekonala ústní zkouška z důvodu neúspěchu všech uchazečů u písemné zkoušky. Ve třech školách zkoušky ve sledovaném období neproběhly.

• V uvedeném počtu škol bylo evidováno 324 uchazečů o zkoušku z českého jazyka, poukaz na bezplatnou zkoušku předložilo 250 uchazečů, potvrzení o nesložení zkoušky z předchozího termínu mělo 70 uchazečů, 28 uchazečů bylo samoplátců a 1 uchazeč byl absolventem kurzu v dané škole.

• Osvědčení o znalosti českého jazyka bylo vydáno 190 úspěšným uchazečům, což je 58,6 % z celkového počtu uchazečů.

Neúspěšní uchazeči dostali potvrzení o nesložení zkoušky.

• Ukázal se rozdíl mezi úspěšností při zkouškách, které sledovala ČŠI (necelých 60 %), a celkovou dlouhodobou průměrnou úspěšností (okolo 80 %).

Hodnocení právních předpisů

Výuka a zkoušky z českého jazyka jsou obsaženy ve vyhlášce č. 348/2008 Sb., která obsahuje požadované znalosti českého jazyka, seznam škol oprávněných provádět výuku českého jazyka a seznam škol oprávněných provádět zkoušky znalosti českého jazyka. Stávající podoba vyhlášky neodpovídá požadavkům na regulérnost a kvalitu této důležité zkoušky v procesu integrace cizinců.

• Je nutné novelizovat vyhlášku č. 348/2008 Sb. a také aktualizovat seznam jazykových škol oprávněných provádět zkoušku z českého jazyka z důvodů nekonání této zkoušky v některých jazykových školách.

Aprobace členů zkušební komise

Ve dvou školách neměli předsedové zkušební komise aprobaci pro výuku v českém jazyce. V 19 školách měli aprobaci v českém jazyce všichni členové zkušební komise. V jedné škole měli předseda i ostatní členové zkušební komise jinou aprobaci než v českém jazyce. V jedné škole měl odbornou aprobaci v českém jazyce pouze předseda zkušební komise, ostatní členové měli jinou aprobaci.

Šetření prokázalo, že systém zkoušek z českého jazyka je i přes některé nedostatky funkční. Ve většině navštívených škol probíhaly zkoušky bez problémů, zjištěné závažnější i dílčí nedostatky se koncentrovaly v pěti z 27 navštívených škol (18,5 %).

Připravila Zoja Franklová

Pramen: http://www.csicr.cz/getattachment