Doporučené očekávané výstupy jako metodická podpora pro začleňování průřezových témat do ŠVP a výuky

NÚV, divize VÚP vydal v roce 2011 dvě publikace metodické podpory pro výuku průřezových témat na základních školách a gymnáziích. Jde o doporučené očekávané výstupy v základních školách a na gymnáziích. Autorský tým koordinovala PaedDr. Markéta Pastorová. Publikace si nyní můžete stáhnout z webu Národního ústavu pro vzdělávání na konci tohoto článku.

Pro zvýšení kvality výuky, plánování a hodnocení průřezových témat na základních školách a gymnáziích byla vytvořena ucelená metodická podpora s názvem Doporučené očekávané výstupy. Metodická podpora je „mostem" mezi pojetím průřezových témat v rámcových vzdělávacích programech a specifickými potřebami praxe.

Doporučené očekávané výstupy nejsou pro školy a ŠVP závazné na rozdíl od očekávaných výstupů vzdělávacích oborů. Pomáhají učitelům konkretizovat jak vědomosti a dovednosti, tak i postoje a hodnoty, které si mají žáci prostřednictvím dílčích témat a činností osvojovat. Jsou zpracovány systematicky a komplexně, v návaznosti na rámcové vzdělávací programy. Snaží se co nejúčinněji propojit postojovou, hodnotovou a kognitivní složku vzdělávání i upozornit na přesahy, které jsou jak mezi jednotlivými tematickými okruhy, tak mezi průřezovými tématy navzájem.

Poskytují určitou maximální nabídku, ze které si škola vybírá, kterou ale zároveň může podle svých potřeb dále konkretizovat a doplňovat.

Publikace ke stažení

Doporučené očekávané výstupy pro základní školu

Doporučené očekávané výstupy pro gymnázia

Příloha DOV pro základní školu - osobnostní a soiciální výchova, rozpracované DOV


Další informace a podpora:

Doporučené očekávané výstupy na gymnáziích - jednotlivá průřezová témata:

 • Osobnostní a sociální výchova,
 • Environmentální výchova,
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech,
 • Mediální výchova a
 • Multikulturní výchova.

Doporučené očekávané výstupy na základní škole - jednotlivá průřezová témata:

 • Osobnostní a sociální výchova,
 • Výchova demokratického občana,
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech,
 • Multikulturní výchova,
 • Environmentální výchova,
 • Mediální výchova.

Metodická podpora PT na portálu RVP.CZ

Digitální portfolio na metodickém portálu RVP.CZ určené pro podporu začleňování průřezových témat do výuky.