Impulz pro další vzdělávání v České republice

Na konci června končí tříletý projekt Koncept, který jako první po roce 1990 komplexně řešil problematiku dalšího vzdělávání. Projekt MŠMT měl na starosti Národní ústav pro vzdělávání a přispíval na něj Evropský sociální fond.

Proč byl projekt potřebný?

Podpora dalšího vzdělávání se stává naléhavým veřejným zájmem. Vedle kvalitního počátečního vzdělávání umožňuje další vzdělávání udržovat a rozvíjet kvalifikované pracovníky pro konkurenceschopnou ekonomiku. Ovšem pouze 11,4 % dospělých Čechů odpovědělo kladně na otázku, zda se v posledních 4 týdnech zúčastnili nějakého vzdělávání, na rozdíl například od Dánska, kde to je skoro třetina obyvatel.

Cílem projektu Koncept (celý název: Koncepce dalšího vzdělávání) bylo proto navrhnout systémové prostředí pro oblast dalšího vzdělávání dospělých, a tím podpořit jak jeho potenciální účastníky, tak vzdělávací instituce i zaměstnavatele, kteří se chtějí věnovat vzdělávání svých pracovníků.

Co lidem brání dál se vzdělávat?

Hlavními bariérami pro vzdělávání v dospělosti jsou zejména finanční náročnost (hlavně nezaměstnaní a matky na mateřské dovolené); časová náročnost (prioritou v dospělosti je především práce, rodina a odpočinek); nedostatek motivace; nízká informovanost (málo informací např. o rekvalifikačních možnostech); nedůvěra v efektivnost dalšího vzdělávání při hledání lepší práce, ale také malá podpora zaměstnavatelů. Projekt Koncept svým dílem přispěl k dlouhodobému řešení uvedených problémů. Celkové shrnutí výsledků projektu obsahuje závěrečná studie „Systémový rozvoj dalšího vzdělávání“, která právě vychází v NÚV a je také přístupná na webových stránkách projektu.

Rating vzdělávacích institucí

Jedním z našich cílů bylo nalézt levný, jednoduchý a objektivní nástroj pro posuzování kvality vzdělávacích institucí a dosáhnout jeho zakotvení v současném systému dalšího vzdělávání, tak aby našel své uplatnění v rámci výběrových řízení a pomohl zákazníkům (včetně jednotlivců, firem i státních institucí) orientovat se v kvalitě nabízených služeb. Jedná se o návrh ratingu vzdělávacích institucí jako nástroje, který popisuje kvalitu těchto institucí v pěti stupních.

Cílem ratingu je poskytnout zákazníkovi přehledné vodítko při výběru ze vzdělávací nabídky, které mu umožní srovnávat kvalitu a cenu. Definuje minimální standard kvality vzdělávání dospělých a nastavuje principy jejího zvyšování. Hodnocení vzdělávacích institucí probíhá ve třech krocích: vlastní hodnocení vzdělávací instituce, hodnocení externím hodnotitelem, hodnocení zákazníkem. Vzdělávací instituce jsou hodnoceny podle čtyř kritérií, tedy podle lektorského zázemí, procesu vzdělávání a měření jeho efektivity, materiálně technického a didaktického zázemí a zákaznického komfortu. Pilotáž realizovaná v rámci projektu v roce 2013 na malém vzorku vzdělávacích institucí ověřila realizovatelnost tohoto způsobu hodnocení.

Monitoring dalšího vzdělávání

Pro tvůrce politik, strategií a koncepcí v oblasti dalšího vzdělávání jsou velmi důležité komplexní informace o vývoji dalšího vzdělávání, tedy jeho průběžný monitoring. Informace získané z monitoringu jsou užitečné i pro vzdělavatele, poradce a další instituce působící v dané oblasti. V rámci projektu Koncept byly realizovány zásadní kroky k vytvoření a zavedení systémového prostředí pro monitoring dalšího vzdělávání:

  • uspořádání informací o dalším vzdělávání prostřednictvím indikátorů
  • kombinace výsledků a dat z různých informačních zdrojů
  • spolupráce sítě partnerů, kteří se zabývají sledováním různých aspektů dalšího vzdělávání
  • co nejširší zpřístupnění výsledků monitoringu prostřednictvím webu

Webové stránky www.dvmonitor.cz poskytují informace o dalším vzdělávání na základě 72 indikátorů. Jsou tu připraveny souhrnné tabulky poskytující rychlou informaci o postavení ČR vůči EU-27 a jednotlivých krajů vůči ČR jako celku, a to ve všech klíčových indikátorech.

Vzdělávání v malých a středních podnicích

V projektu Koncept byly vyzkoušeny a systematicky vyhodnoceny a popsány různé modely vzdělávání (spojení podniků do vzdělávacího klastru, propojení podniku se specializovaným poskytovatelem vzdělávání atd.) a na základě poznatků z terénu zpracovány metodické podklady (rady i vzorové materiály) jak pro poskytovatele vzdělávání (agentury, školy, podnikatelská sdružení), tak i pro vedení firem, které se na nich může naučit systematickému přístupu k rozvoji lidských zdrojů (zjištění potřeb, stanovení priorit atd.) i vyhodnocení výběru poskytovatele vzdělávání a měření dosaženého posunu ve vzdělávání vlastních zaměstnanců.

Upozorňujeme zejména na motivační brožuru a na ni navazující e-knihu, kterou mohou zájemci také najít na webových stránkách projektu http://www.nuov.cz/koncept.

Díky projektu Koncept by měli lidé získat lepší přístup k dalšímu vzdělávání, měli by mít k dispozici širokou nabídku kvalitních kurzů odpovídajících potřebám trhu práce, dostatek hodnověrných informací a také poradenské služby.

Olga Kofroňová