Jak Nizozemci vítězí nad předčasným odcházením žáků ze škol

Nizozemsko je jednou z nejúspěšnějších evropských zemí v boji proti předčasnému odcházení žáků ze škol. Země je na dobré cestě k dosažení cíle stanoveného Evropskou komisí, aby byl průměrný procentní podíl předčasných odchodů v Evropské unii do roku 2020 méně než 10 %.

Letošní zpráva nizozemského Ministerstva školství, kultury a vědy ukazuje, že míra předčasných odchodů ve školním roce 2014/15 klesla pod 25 000 v porovnání s 71 000 v roce 2001. A novým, ambiciózním cílem je mít do roku 2021 maximálně 20 000 žáků předčasně opouštějících školu, tedy mladých lidí mezi 12 a 23 lety, kteří nechodí do školy a nezískali základní kvalifikaci. Zabraňovat žákům předčasně opouštět školu bylo v Nizozemsku politickou prioritou od roku 2007. Tato politika byla částečně důvodem toho, proč se během nedávné ekonomické krize zvýšila nezaměstnanost mladých pouze nepatrně. Zpráva uvádí, že pro zajištění déletrvajícího úspěchu se musí stát prevence předčasných odchodů žáků klíčovou aktivitou na školách i v rámci jednotek územní samosprávy.

Komplexní podpora

Úspěch byl výsledkem různých koordinovaných iniciativ: povinné školní docházky a povinnosti získat kvalifikaci; osobního vzdělávacího čísla, které umožňuje sledovat žáky; digitálního portálu absencí žáků, který školám umožňuje evidovat záškoláky a nasměrovat je zpátky do vzdělávacího procesu; profesní orientace a kariérního poradenství, které směrují mladé lidi do vhodného programu nebo profese; vylepšené struktury péče ve škole i na místní úrovni; přechodu na navazující vzdělávací program.
Dennis van Gessel, vrchní poradce na ministerstvu školství, řekl magazínu Skillset and Match, že nyní se strategie kvůli možnosti dostat se k těm nejsložitějším případům zaměří na zapojování většího množství aktérů do regionální spolupráce. Zvláštní pozornost bude věnována mladým lidem ve zranitelném postavení a péče bude poskytnuta „celé skupině“ žáků předčasně opouštějících školu, a ne pouze nově odcházejícím žákům, na které byla pozornost upřena předtím.

Problém odborného vzdělávání

Nejvyšší míru předčasných odchodů v Nizozemsku mají podle zprávy žáci v prvním roce po přechodu na střední odbornou školu. Dennis van Gessel vysvětluje, jak k tomuto problému přistupují: „Studenti někdy nejsou vedeni správným směrem a vyberou si školu, která není v souladu s jejich zájmy. Na základě toho, že bylo několik pokusů v minulosti úspěšných, nyní hodláme zvážit zapojení iniciativ, které podporují hlubší spolupráci mezi středními odbornými školami a školami, které jim předchází. Několik nedávných politických iniciativ bylo zaměřeno na tuto cílovou skupinu. Nejdůležitější je mít systém, v rámci kterého je možné žáky přestupující na školy sledovat a pomáhat jim po celé léto a během prvního roku odborného vzdělávání a přípravy (VET), aby školu předčasně neopustili. Kromě toho byla zavedením přijímacího předpisu a uceleného souboru opatření posílena studijní podpora v průběhu náboru pro každého studenta odborného vzdělávání a přípravy. A přijímací strategie středoškolských institucí odborného vzdělávání stanoví jasný rámec, který zabraňuje nesprávnému výběru na začátku školního roku.“

Příběh s dobrým koncem

Timo van Wieringen, který právě dokončil v rámci odborného vzdělávání a přípravy kurz sociální péče na Horizon College v Hoornu, řekl magazínu Skillset and Match, že podpora, které se mu dostalo za účelem jeho udržení na škole, opravdu hrála velkou roli. Konzultace s jeho mentorem ho donutily uvědomit si, že musí začít vkládat do svého vzdělávání více úsilí. Jeho vyučující, Ria Bank, vysvětlila, že podpora měla podobu dobře navrženého balíčku opatření. Setkání jednou týdně pomohla Timovi plánovat jeho práci s využitím kalendáře a poskytla mu přehled o tom, čeho už dosáhl a na čem ještě zbývá pracovat. Koordinátoři stáží ho podporovali v části vzdělávání, která spočívá v učení se prostřednictvím pracovních činností (tzv. work-based learning). Timo také využil informační a poradní službu pro studenty, která mu pomohla postoupit dál, když se mu něco nedařilo. Na otázku, co bylo na této podpoře tolik prospěšné, Timo zdůraznil pozitivní přístup: „Přinutilo mě to uvědomit si, že mám na víc. A výsledkem toho je, že jsem se rozhodl pokračovat v učení na další úrovni a chci se stát pracovníkem s mládeží.“

Přeložila Aneta Stehlíková


VOUDOURI, Rosy; VAN LOO, Jasper. How the Dutch are beating early school leaving. Skillset and match [online]. 2016, č. 8 [cit. 2017-01-10]. ISSN 2363-0183.
Dostupné z WWW: http://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/skillset-and-match-september-issue-out-0