Některá umělecká řemesla žáky stále lákají

Umělecká řemesla mají v naší zemi několikasetletou tradici. Kvalitní užitné a dekorativní předměty jsou součástí české národní kultury.

V současnosti u nás probíhá příprava a vzdělávání pro uměleckořemeslná povolání v oborech vzdělání s výučním listem (kategorie H, tříletá délka vzdělávání) a v oborech vzdělání s maturitní zkouškou (kategorie L, čtyřletá délka vzdělávání). Součástí přijímacího řízení u této skupiny oborů je talentová zkouška, ke studiu jsou tedy přijímáni žáci s výtvarným nadáním a manuální zručností.
V převažující většině těchto oborů se jedná o obory málopočetné, což znamená, že se zde vzdělává pouze několik žáků nebo malá skupina. Během studia jsou u žáků rozvíjeny jak vědomosti a dovednosti z daného řemesla, tak i z oblasti výtvarného vyjadřování a myšlení.

Tříleté uměleckořemeslné obory vzdělání (kategorie H):
• Umělecký kovář a zámečník, pasíř (vyučuje třináct škol v ČR),
• Umělecký truhlář a řezbář (vyučuje třináct škol v ČR),
• Zlatník a klenotník (vyučuje pět škol – v Praze, Jablonci n. Nis., Světlé n. Sázavou),
• Umělecký keramik (vyučují čtyři školy – v Praze, Jaroměři, Velkých Opatovicích, Světlé n. Sázavou),
• Vlásenkář a maskér (vyučuje jedna škola v Praze),
• Umělecký štukatér (vyučuje jedna škola v Praze),
• Umělecký pozlacovač (vyučuje jedna škola v Praze),
• Umělecký sklenář (vyučuje jedna škola v Praze),
• Umělecký rytec (vyučují dvě školy v Praze).

Pro nezájem ze strany žáků byly v posledních letech zrušeny obory vzdělání Ruční krajkářka, Ruční vyšívačka, Košíkář a Obuvník scénické obuvi. Čtyřleté obory vzdělání s maturitní zkouškou (kategorie L) v oblasti uměleckých řemesel byly koncipovány v 70.–80. letech minulého století, a to ještě v gesci ministerstva kultury. Názvy těchto oborů začínají souslovím „uměleckořemeslné zpracování (uměleckořemeslná stavba)“ – a pak následuje materiál, který je předmětem zpracování daného oboru. Konkrétně tedy uměleckořemeslné zpracování – kovů, dřeva, textilu, kamene a keramiky, skla, uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů. Pod těmito názvy se skrývají umělecká řemesla, pro která je koncipována příprava v konkrétních zaměřeních u následujících šesti oborů vzdělání:

Čtyřleté obory vzdělání s maturitní zkouškou (kategorie L):
• Uměleckořemeslné zpracování kovů – práce kovářské a zámečnické, – práce pasířské, – práce rytecké (výuka na šesti školách v ČR),
• Uměleckořemeslné zpracování dřeva – práce truhlářské, – práce řezbářské, – práce čalounické a dekoratérské (výuka v deseti školách v ČR),
• Uměleckořemeslné zpracování textilu – práce tkalcovské, – ruční výšivky, – práce gobelínářské (výuka v jediné škole na Moravě),
• Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky – práce keramické, – práce kamenosochařské (výuka v pěti školách v ČR),
• Uměleckořemeslné zpracování skla – hutní tvarování, – broušení a rytí, – umělecké vitráže, – malba skla (výuka pouze ve dvou školách v ČR),
• Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů – strunné nástroje, – klávesové nástroje, – dechové a bicí nástroje (výuka ve čtyřech školách v ČR).

Největší zájem žáků
Největší zájem žáků o studium v uměleckořemeslných oborech vzdělání (kategorie H i L) je o obory zaměřené na zpracování kovů a dřeva. Výuka v nich je zastoupena poměrně rovnoměrně v celé republice. Největší počty absolventů vykazují obory vzdělání uměleckého kovářství a zámečnictví a uměleckého truhlářství.
Všechny ostatní obory kategorie H jsou málopočetné. Z nich je ještě poměrně dost žádána výuka v tradičních oborech Zlatník a klenotník a Umělecký keramik, ale i zde se projevil klesající zájem žáků o řemeslo. Z oborů kategorie L je stále zájem o vzdělání v oblasti keramiky. Vzdělávání v oblasti uměleckořemeslné výroby hudebních nástrojů je tradičně regionálně orientováno, jednotlivá zaměření se vyučují po mnoho let ve stejném místě.

Výuka některých uměleckých řemesel zaniká
V oblasti uměleckořemeslného zpracování skla bohužel zanikla výuka v několika tradičních školách na severu Čech. Také ve většině zaměření oboru uměleckořemeslného zpracování textilu byla výuka zrušena pro nezájem ze strany žáků.
Společensko-ekonomické změny po roce 1989 vedly rovněž k tomu, že byly zrušeny uměleckořemeslné obory kategorie L zaměřené na kovolijectví a cizelérství, ruční krajku, ruční tisk, mozaikářství, štukatérství, pozlacování, vlásenkářství a maskérství či malbu dekorací. Některé z těchto oborů vzdělání existují nadále jako tříleté obory s výučním listem, některé jiné jsou zahrnuty do kmenového maturitního oboru 8241M Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba.

Velmi dobrá úroveň přípravy žáků
Přes všechny uvedené problémy v naší republice stále existují školy, kde je tradiční výuka v uměleckořemeslných „učebních“ oborech na velmi vysoké úrovni. V těchto školách velmi dobře spolupracují vyučující odborných předmětů zaměřených na technologii i výtvarnou přípravu s učiteli odborného výcviku. Daří se zde udržovat jak velmi vysokou úroveň řemeslného zpracování uměleckořemeslných výrobků, tak i výtvarného záměru včetně zpracování samotných návrhů k těmto výrobkům.

Blanka Vážná