Příprava na učňovství pro znevýhodněnou mládež v Německu

V Německu je od 90. let nabízena předprofesní příprava sociálně znevýhodněným mladým lidem s potížemi v učení a neúspěšným uchazečům o učební místo. Záměrem je poskytnout jim v průběhu 10 až 11 měsíců úvod do různých profesních oblastí (včetně stáží v podnicích) a vyučovat je podle kurikula prvního ročníku profesní přípravy. Od ledna 2009 mají mladí lidé také „druhou šanci“ ve formě přípravy na návrat do školského systému a složení závěrečných zkoušek pro získání základního vzdělání. V roce 2009 se kurzů druhé šance zúčastnilo okolo 17 tisíc mladých lidí, z nichž 7 tisíc závěrečné zkoušky úspěšně složilo