Problém řešíme hned v zárodku

Základní škola Jiráskova 888 v Benešově se po řadu let řídí pravidly pro prevenci sociálně-patologických jevů. Jedním z nich je naučit děti správně využívat volný čas a tím snížit jejich rizikové chování.

Zástupkyně ředitelky Ing. Bc. Jitka Moosová úspěšně absolvovala dvouletý specializační kurz, který vznikl v projektu VYNSPI. „Na kurzu jsem byla zřejmě nejstarší, ale mohu říci, že mi velmi pomohl.“ Jitka Moosová vykonávala zpočátku ve škole funkci výchovné poradkyně a měla na to odpovídající vzdělání. V současnosti je už téměř 20 let školní metodičkou prevence. Díky specializačnímu kurzu získala ucelené informace a naučila se zajímavé metody práce, které odpovídají novým formám rizikového chování. Poznatky aktuálně propojila s praxí na škole.

Snažíme se problémům předcházet

Ve škole, kterou navštěvuje letos 735 žáků, je v současnosti nejčastějším problémem záškoláctví, a to především u žáků 2. stupně. Třídní učitelé se snaží takovým případům předcházet, pokud se přesto problém objeví, neprodleně informují rodiče a zjišťují, zda vědí, že jejich dítě není ve škole. „Většina rodičů souhlasí s tím, že žák má být v případě neomluvených hodin potrestán. Přesto se někdy stane, že tento dialog nefunguje, rodiče své děti kryjí a omluvenky jim napíší,“ uvádí zástupkyně Moosová.

Další problémy vidí metodička prevence v interakci mezi žáky, jedná se o projevy neúcty, slovní a někdy i fyzické napadání. „Téměř v každé třídě se obvykle objeví žák – provokatér, který vyvolává různé konflikty. Výjimečně se v minulosti objevily i známky šikany, které se naštěstí díky aktivnímu přístupu pedagogů podařilo podchytit v začátcích,“ upřesňuje Jitka Moosová.

Pro prevenci těchto jevů jsou využívány hlavně třídnické hodiny, v nichž se učitelé formou sociální hry snaží například odhalit žáka, který stojí na okraji kolektivu, je méně oblíbený, nebo žáka, jehož chování se pojednou změnilo. Podobně se to dá odhalit i při skupinovém vyučování.

Posílení dozoru se osvědčilo

Škola každoročně aktualizuje Minimální preventivní program. Pro prevenci na 1. stupni využívá průřezové téma Člověk a jeho svět a na 2. stupni téma Člověk a zdraví. „Držíme se strategie, že když děti naučíme lépe využívat volný čas, sníží se i procento rizikového chování. Jde o určitý způsob prevence,“ dodává Moosová. Škola proto nabízí velké množství kroužků a kulturních i společenských aktivit.

Třídní učitelé vedou evidenci o zapojení dětí, a pokud zjistí, že se některý žák ničeho nezúčastňuje, tak mu znovu nabídnou různé aktivity a jednají v tom smyslu také s rodiči.

Problémy s drogami tato základní škola řešit nemusí. Podle zástupkyně Moosové to je i díky zvýšeným dozorům na rizikových místech, jako je sociální zařízení nebo prostory suterénu školy, kde jsou šatny. „Žáci o dozoru vědí a dávají si pozor. Než k posílení dozorů došlo, byla situace horší.“

Zoja Franklová