Profesní kvalifikace – nový pojem v oblasti uznávání

V souvislosti s novelou zák. 179/2006 Sb. došlo k zásadní terminologické změně.

Pojem dílčí kvalifikace se změnil na profesní kvalifikaci a úplná kvalifikace na úplnou profesní kvalifikaci. To znamená, že všechny „dílčí kvalifikace“ v Národní soustavě kvalifikací (NSK) jsou od 1. dubna 2012 „profesními kvalifikacemi“.

Tyto změny jsou promítnuty i v registru kvalifikací na www.narodni-kvalifikace.cz. Termín dílčí kvalifikace často navozoval dojem něčeho méně důležitého, jen určitého stupínku ke kvalifikaci úplné. Hlavní rolí této kvalifikace však je plnohodnotné uplatnění na trhu práce, čemuž nový název odpovídá mnohem lépe. Novela obsahuje ještě řadu dalších drobných změn.

Za zmínku stojí zejména uznávání částí profesních kvalifikací, tzn. ekvivalentních kompetencí, které již uchazeč úspěšně prokázal. Mělo by to vést ke zlevnění a zefektivnění pro uchazeče i pro autorizované osoby.

Významné je i užší provázání se živnostenským zákonem pro účely prokázání odborné způsobilosti k získání řemeslné živnosti.

K tomu již nyní stačí sestava profesních kvalifikací skládajících úplnou profesní kvalifikaci, která nemusí být zakončena závěrečnou zkouškou v příslušném oboru vzdělání.

Zorka Husová a Jiří Strádal