Rozšiřujeme služby pro mladé

Od října minulého roku je součástí NÚV také Národní informační centrum pro mládež (NICM – www.nicm.cz), které dříve patřilo k Národnímu institutu dětí a mládeže.

 Toto nové pracoviště umožnilo Národnímu ústavu pro vzdělávání, aby rozšířil své služby nejen pro mladé lidi, ale také pro ty, kteří se jim profesně věnují. NICM poskytuje informace ze všech oblastí dotýkajících se života mladých lidí a usnadňuje tím řešení nejrůznějších situací každodenního života spojených s jednáním na úřadech, s řešením problémů v oblasti bydlení, financí, sociálního zabezpečení. V NICM najdou mladí lidé nejen informace o možnostech vzdělávání a práce v ČR i zahraničí, ale také zajímavé údaje o volnočasových aktivitách a cestování. Centrum vystavuje slevové karty ISIC, ITIC a ALIVE, pořádá besedy, přednášky a workshopy, nabízí možnost přečíst si noviny a časopisy či zdarma získat aktuální číslo studentského časopisu EASY. Mladí lidé mohou v NICM bezplatně využívat i audio a video střižnu a grafické studio nebo v jeho prostorách vystavit svá díla a pozvat přátele na vernisáž. Služby se neomezují pouze na Prahu, NICM totiž metodicky pomáhá také informačním centrům pro mládež, která působí v regionech.
Začlenění Národního informačního centra pro mládež do Národního ústavu pro vzdělávání má svou logiku. Již v minulosti probíhala spolupráce v oblasti kariérového poradenství. NÚV tradičně zpracovává informace z oblasti vzdělávání a trhu práce, které žáci potřebují pro své rozhodování o budoucí profesi a k ní vedoucí vzdělávací dráze. V současnosti se nám daří – díky zapojení pracovníků informačních center pro mládež v krajích, které NICM metodicky řídí – více přibližovat potřebné informace mladým lidem. Konkrétně vzděláváme pracovníky informačních center ve využívání Informačního systému o uplatnění absolventů škol na trhu práce (www.infoabsolvent.cz). Zlepšuje se tak dostupnost a rozšiřuje spektrum služeb kariérového poradenství.
Další významnou oblastí spolupráce je sdílení informací o využívání evropských nástrojů na podporu mobility mladých, mezi něž patří také Europass a Národní soustava kvalifikací. V prvním případě se zájemci dozvědí, jak si opatřit soubor dokladů o vzdělání, osobních kompetencích, jazykových dovednostech, odborné kvalifikaci a pracovních zkušenostech, které poskytnou zaměstnavatelům a vzdělávacím institucím přehledně informace o jejich držiteli (více na www.europass.cz). Ve druhém případě získají informace o perspektivních kvalifikacích, o které mají zaměstnavatelé zájem, a zároveň se dovědí, jak dosáhnout na základě zkoušky uznání svých dovedností (www.narodnikvalifikace.cz, www.vzdelavaniaprace.cz).
Díky Národnímu informačnímu centru pro mládež mohou mladí lidé v NÚV najít opravdu široký okruh různorodých informací a poznatků, které pro ně budou znamenat pomoc při studiu a inspiraci v osobním životě.
Helena Úlovcová