Systém ECVET pomáhá studentům při mobilitách

Evropský systém pro přenos kreditů v odborném vzdělávání – ECVET je možné využít při mobilitách na národní i mezinárodní úrovni. Nabízí totiž způsob, jak srozumitelně, pomocí výsledků učení popsat kompetence, které získají žáci během stáže. Principy ECVET spočívají ve vzájemné dohodě vysílající a přijímající organizace o tom, co se má žák během stáže naučit a jak budou jeho výsledky hodnoceny.

Na národní úrovni lze prvky ECVET využít při praxích žáků či stážích učitelů na pracovištích firem a podniků. Tím se zabývá projekt Pospolu – Podpora spolupráce škol a firem v odborném vzdělávání. Praxe a stáže umožňují žákům a učitelům získat nové dovednosti v jejich oboru, např. na jiném pracovišti, prací s jinými typy strojů a zařízení nebo modernějšími technologiemi, softwarem či vybavením. Partnerem může být kromě podniku tedy i škola, která nabídne svůj materiální či personální potenciál jiným školám. Cílem je, aby se v obou případech jednalo pokud možno o vzdělávací nadstandard, který žáka či učitele obohatí o nové kompetence.
Principů ECVET využívá nový program Erasmus+ a další projekty
Nový program Erasmus+ umožní mimo jiné i žákům středních škol vyjet do zahraničí a rozvíjet jejich jazykové, ale především odborné dovednosti. Erasmus+ klade důraz zejména na kvalitu odborných stáží. Žáci tak mají možnost získat hlavně praktické odborné dovednosti, které jim zjednoduší vstup na trh práce, ať už u nás, či v zahraničí. Přestože české školy už mají zkušenosti s projekty mobilit, nedosahujeme zatím cíle Evropské komise, podle níž by do roku 2020 mělo 6 % žáků v odborném vzdělávání vyjet na zahraniční stáž.
Erasmus+
Program Erasmus+ platí od roku 2014 do roku 2020, zastřešuje všechny programy, jako jsou Comenius, Erasmus, Erasmus Mundus, Leonardo da Vinci, Grundvig i sportovní aktivity. Díky celkové sumě 14,7 bilionů EUR budou moci zhruba 4 miliony mladých (13 – 30 let) získat zahraniční zkušenost během studijních či pracovních stáží, dobrovolných nebo sportovních aktivit. Více na www.dzs.cz/cz/erasmus-plus.
Školy a podniky, které budou o grant žádat, mohou využívat již existující evropské nástroje, jako jsou právě ECVET a Europass. V rámci systému ECVET tak spolupracující školy a podniky vytvoří tzv. jednotku výsledku učení, která například pomocí praktických úkolů definuje, co se žák má během praxe v zahraničí naučit. Tato jednotka výrazně usnadňuje hodnocení i uznání získaných dovedností a vzájemné porozumění všech aktérů – tedy škol, podniků, ale i samotných žáků a jejich rodičů.
Absolvované jednotky a získané dovednosti mají pak absolventi zapsané v osobních záznamech a mohou tak kdykoliv, například při pracovním pohovoru, předložit důvěryhodný záznam o dovednostech získaných v zahraničí. Zahraniční stáž si mohou absolventi zaznamenat do dokladu Europass-mobilita.Při tvorbě jednotek výsledků učení mohou školy využít vzorové přílohy k Dohodě o obsahu a rozsahu odborné praxe či výcviku (ke stažení na www.projektpospolu.cz/ecvet).
Lucie Šnajdrová