Vzdělávání v primární prevenci rizikového chování o krok dál

V září skončil projekt VYNSPI, jehož cílem bylo vytvoření koncepce ve vzdělávání pedagogů a dalších odborníků, kteří se věnují prevenci rizikového chování žáků. Na závěrečné konferenci zdůraznila ředitelka Všeobecné fakultní nemocnice Dana Jurásková mimořádný význam projektu a dodala: „Důsledky rizikového chování ve všech oblastech totiž velmi často řeší zdravotníci. I zde platí – prevence je výrazně levnější než následná léčba.“

Rizikové chování žáků zahrnuje zneužívání drog, šikanu, kyberšikanu, kouření, sexuální rizikové chování, záškoláctví, trestnou činnost, ale také např. poruchy příjmu potravy, jako je bulimie a anorexie, nebo členství v sektách či rasismus. Ne vždy jsou pedagogičtí a poradenští pracovníci dostatečně připraveni na to, aby problémy spojené s těmito jevy uměli řešit. Na pedagogických fakultách se prevence systematicky nevyučuje, takže ti, kteří se jí mají na školách věnovat, musejí čerpat ze zkušenosti svých kolegů a dále se vzdělávat.

V projektu VYNSPI byl proto navržen ucelený systém vzdělávání učitelů a poradenských pracovníků v oblasti primární prevence rizikového chování, který zahrnuje čtyřúrovňový model vzdělávání, standardy pro vzdělavatele v této oblasti, součástí projektu byla i příprava metodiky a nástrojů pro hodnocení úspěšnosti konkrétních aktivit v rámci primární prevence rizikového chování.

Na tříletý projekt s plným názvem „Tvorba systému modulárního vzdělávání v oblasti prevence sociálně patologických jevů pro pedagogické a poradenské pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni“ přispíval Evropský sociální fond, realizovala ho Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze spolu s Národním ústavem pro vzdělávání a dalšími regionálními partnery.

Klinika adiktologie a regionální organizace v rámci projektu zorganizovaly:
  • 10 dvouletých kurzů (každý v trvání 250 hodin), které navštěvovalo celkem 224 školních metodiků prevence,
  • 20 krátkodobých kurzů, které absolvovalo 311 zájemců. Zabývaly se např. prevencí užívání návykových látek, šikanou i právními předpisy.
Národní ústav pro vzdělávání (dřívější IPPP se stal jeho součástí) uspořádal:
  • 28 kurzů, jejichž náplní byla např. práce s dynamikou skupiny, sexuální rizikové chování, ústavní péče, základy adiktologie, typy teenagerovských subkultur a další.

Nabídku dalšího vzdělávání využili především pedagogičtí pracovníci, psychologové, ale i manažerští pracovníci ve školství. V rámci projektu vznikla celá řada publikací, které mají pomoci pedagogickým pracovníkům škol i dalších institucí při jejich působení v oblasti prevence rizikového chování.

(red.)