Zařazení a způsob vyjádření problematiky vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v kurikulárních dokumentech vybraných zemí

Analýza se soustřeďuje na kurikulární dokumenty (kurikula) vztahující se k povinnému vzdělávání ve Finsku, Irsku, Kanadě (Ontario), Polsku, Skotsku. Státy byly vybrány z výčtu zemí, které dosáhly v šetření PISA 2012 v oblasti čtenářské, přírodovědné i matematické gramotnosti statisticky významně lepších výsledků než ČR.

Srovnávací studie - vzdělávání žáků se SVP v zahraničních kurikulech.