Závěrečná zkouška v učebních oborech v Rakousku

Závěrečná zkouška v učebním oboru je zpravidla jedinou zkušební formou v podnikové části duální profesní přípravy. 

Zavádění nového systému ECVET umožňuje, aby ji složil i člověk, který se obor naučil jinde než ve škole.
Složením závěrečné zkoušky v učebním oboru se získává úplná profesní kvalifikace. Závěrečná zkouška v učebním oboru (Lehr-
bschlussprüfung – LAP), která se skládá z teoretické a praktické části, je organizačně oddělena od školního a podnikového vzdělávání. Všichni učni mají možnost na konci učební doby LAP složit, musejí si však podat žádost u příslušného učňovského úřadu hospodářské komory.
Kromě učňů mohou být připuštěny ke zkoušce také osoby, které stanovenou dobu učení ukončily započítáním vzdělávání ve školní formě, popř. na základě takového vzdělání nemusejí dobu učení absolvovat. Kromě toho je možnost „výjimečně“ připustit k závěrečné zkoušce v učebním oboru osoby starší 18 let, které mohou věrohodně doložit, že schopnosti a znalosti vyžadované v daném učebním oboru získaly jiným způsobem, například přiměřeně dlouhou patřičnou činností při zaučování, jinou praktickou činností nebo navštěvováním určitých kurzů.
Mimořádné připuštění k závěrečné zkoušce v učebním oboru v Rakousku patří k nejznámějším opatřením validace výsledků neformálního a informálního učení. V roce 2012 bylo tímto způsobem v Rakousku složeno kolem 15 % všech úspěšných závěrečných zkoušek v učebním oboru.
Přeložila Jana Šatopletová
Pramen: Luomi–Messerer, Karin. Die Lehrabschlussprüfung in Öster-
reich im Kontext von ECVET und der Validierung nicht formalen und informellen Lernens. BWP, 2014, Nr. 3, S. 36–39.