Znají lidé v Evropě nástroje podporující mobilitu?

V posledních letech Evropská komise ve spolupráci s členskými státy EU usiluje o transparentnost a uznávání kompetencí a kvalifikací, které lidé získali v průběhu vzdělávání a profesního života. Evropská komise proto během jara 2014 sbírala názory zainteresovaných osob i veřejnosti k současným evropským nástrojům pro transparentnost a uznávání dovedností a kvalifikací. Dvě studie zjišťovaly, jak je vnímána současná situace ve vzdělávání a uznávání dovedností a kvalifikací, zda jsou existující nástroje adekvátní a je-li vůle je zjednodušit.


Výzkum Eurobarometru probíhal v dubnu a květnu 2014 a jednalo se o konzultaci s veřejností v zemích evropské osmadvacítky. Druhá veřejná konzultace sbírala názory zainteresovaných osob skrze souborná stanoviska a odpovědi na on-line dotazník v období od prosince 2013 do dubna 2014. Výsledky byly představeny na konferenci „Směrem k Evropskému prostoru dovedností a kvalifikací“ 17. června 2014 v Bruselu, kde byla také zformulována vize evropského prostoru dovedností a kvalifikací: „Dovednosti a kvalifikace všech, kdo se v Evropě učí či pracují, by měly být chápány a uznávány v rámci národních hranic i mimo ně, a to jak zaměstnavateli, tak vzdělávacími institucemi. Nástroje, které podporují toto porozumění a uznání, by měly být ucelené a jednoduché na pochopení i využití.“
Studie Eurobarometru shrnuje názor necelých 28 tisíc respondentů napříč státy EU a různými skupinami obyvatel, kteří odpovídali v individuálních rozhovorech. V České republice se do výzkumu zapojilo 1 056 dotazovaných.
Přehled výsledků šetření Eurobarometru:
• Nejdůležitější aspekty vzdělávání se týkají učitelů, zvláště jejich schopnosti zaujmout a motivovat žáky. Tuto oblast je nutné nejvíc zlepšovat.
• Občané EU uvádějí, že různé kompetence lze získat mimo formální vzdělávání, zejména v cizích jazycích a kompetence používané v jednotlivých povoláních.
• Respondenti mají obecně pozitivní postoje k vlastnímu vzdělávání, zejména školnímu vzdělávání (86 % řeklo, že bylo dobré). V ČR 91 %.
• Téměř tři čtvrtiny občanů EU (73 %) souhlasí s tím, že jejich vzdělávání nebo profesní příprava je vybavily kompetencemi k tomu, aby našli zaměstnání v souladu se svými kvalifikacemi. V ČR 79 %.
• Přes polovinu respondentů (56 %) se domnívá, že jejich kvalifikace budou uznány v jiných členských státech EU. V ČR 57 %. Podobný podíl respondentů si myslí, že pracovní zkušenosti nebo studium v jiném členském státě budou uznány v jejich domovské zemi.
• 6 % občanů EU uvádí, že chtěli pracovat nebo studovat v jiném členském státě EU, včetně práce na dálku nebo distančního studia, avšak nepodařilo se jim to. V ČR 7 %. Hlavním důvodem nezdaru bylo to, že jejich kvalifikace nebyla uznána potenciálním zaměstnavatelem (12 %) nebo vzdělávací institucí (7 %) nebo neměli dostatek informací o tom, zda jejich kvalifikace budou uznány v jiném členském státě EU (17 %).
• Pouze 9 % občanů zná úroveň Evropského rámce kvalifikací, která odpovídá jejich kvalifikaci (v ČR 14 %), a 21 % (v ČR 14 %) o EQF aspoň něco ví.
• Třetina občanů EU (34 %) uvádí, že slyšeli alespoň o jednom z různých nástrojů pro dokumentování kompetencí a kvalifikací, obvykle o životopisu Europassu (15 %). V ČR ví o Europassu CV 24 %.
• 69 % občanů EU se domnívá, že kombinace dovedností nebo kompetencí osvojených různými způsoby může být použita k získání kvalifikace. V ČR 75 %.
• Čtvrtina respondentů (24 %) použila služby kariérního poradenství. To se značně liší mezi členskými státy – v některých zemích je použila jen 3 % respondentů. V ČR 15 %.
• Hlavním důvodem nevyužívání kariérního poradenství je chybějící přístup k této službě (45 %, i v ČR).
• Většina občanů EU vnímá pozitivně dostupnost a užitečnost služeb kariérního poradenství; např. 71 % souhlasí s tím, že jsou užitečné pro správnou volbu dalšího studia. V ČR 84 %.
• Celkem 44 % občanů EU říká, že hledali informace o vzdělávání, profesní přípravě nebo kariérním poradenství. Více než polovina respondentů (56 %) uvádí, že poměrně snadno našli informace, které potřebovali. Jen 18 % občanů EU říká, že vědí alespoň o jednom z evropských informačních míst (např. o kontaktních střediscích Europassu).
Prameny k šetření Eurobarometru:
Special Eurobarometer 417 “European area of skills and qualifications”. Report. European Union, 2014. 117, 59 p.
ISBN 978-92-79-38383-0 http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_417_en.pdf.
Anna Konopásková, Lucie Šnajdrová a Lenka Polcerová