Zpravodaj 1/2016

Priority nového předsednického tria Evropské unie ve vzdělávání a zaměstnanosti *  Inovace a odborné vzdělávání: partneři ve změně *  Nízká kvalifikace může přecházet z jedné generace na druhou *  Další odborné vzdělávání a příprava hraje klíčovou roli v celoživotním vzdělávání *  Přečetli jsme za vás článek „Ta naše maturita česká“ *  Další vzdělávání a příprava pracovníků v Austrálii bude efektivnější *  Hesensko mobilizuje méně kvalifikované pracovníky k doplnění profesního vzdělání *  Kariérní stipendium podporuje v Německu odborné síly s profesní přípravou *  Validace má zviditelnit výsledky neformálního a informálního učení v Evropě

Zp1601a.pdf Zp1601a.pdf (1,15 MB)


Editorial

Obrázek jednoho z vratislavských mostů připomíná, že polská Wrocław, česky Vratislav, je letošním Evropským městem kultury. Ottův slovník naučný (1907) píše o Vratislavi pochvalně: „Bývalé hradební zdi proměněny jsou od r. 1813 ve stinné sady a ze starých šesti bran zbyly již jen můstky vedoucí z vnitřního města do předměstí. Množství mostů s kamennými pilíři a železnou konstrukcí svrchní vede přes Odru a její ramena. Z náměstí městských zasluhuje předem zmínky Ring téměř čtverečný, ústředí města se starou a novou radnicí, a velikým ruchem obchodním. … Ulice vnitřního města jsou až na malé výjimky rovné a pravidelné, ač často úzké; za to ulice předměstí vynikají šířkou a úpravností. Osvět-lování mají na péči tři plynárny a elektrárna, vesměs majetek města. Upravením močálovitého dolního toku Olavy, která nyní za městem do Odry ústí, zřízením parních vodáren a provedením kanalisace s odplavem kalu na zavodňované pozemky, byly zdravotní poměry města velmi zlepšeny.“  

Několik článků v tomto čísle se zabývá dalším vzděláváním. V angličtině se pro adjektivum „další“ u odborného vzdělávání a přípravy používá termín „pokračovací“. Continuing Vocational Education and Training má pak pro čtenáře ze slovanských zemí příjemné pocity vyvolávající zkratku CVET – viz obrázek publikace na straně 8. Čeští čtenáři se možná zarazí u zkratky KSC uvnitř publikace, která však znamená jen Knowledge, Skills and Competences. Dalším vzděláváním zaměstnanců se v důsledku měnících se pracovních požadavků zabývají i v Austrálii. Zkratku CVET používají také, mají však speciální slovo pro dočasné zaplnění místa po studujícím zaměstnanci, které převzali z archeologie (s. 11).

V článku o validaci výsledků neformálního a informálního učení v Evropské unii se odkazuje na doporučení Rady z roku 2012. Doporučení je na webových stránkách legislativy Evropské unie publikováno ve všech úředních jazycích EU. Z české verze je patrné, že termín validace se v prosinci 2012 v češtině ještě nepoužíval. Byl nahrazen slovem uznávání neformálního a informálního učení. „Uznat“ někomu učení je dost problematické, pokud se neučí nahlas a vy ho přitom můžete pozorovat. Proto se dospělo k výsledkům učení, které se dají ověřit i zpětně.

Potěšil a překvapil nás zájem čtenářů o to, kde asi jezdí motorové vlaky z PF Zpravodaje, přezdívané Ponorka nebo Nautilus. Zjistíte to z odkazů v rubrice Zajímavé internetové adresy na straně 16. Navíc se tam dozvíte, že měla být zrušena celá (úzkokolejná) dráha. Naštěstí se místní nedali a vzali věci do svých rukou. Vzhled vlaku včetně zajímavých kulatých oken navrhl mladý architekt. Jindřichohradecké místní dráhy tak mohou na svém logu oprávněně psát Tak trochu jiná dráha. (Děti, které si na PF čtou knížky, sedí v City Elefantu, protože před Vánocemi by to měly do Jindřichova Hradce daleko.)

Jiným příkladem umění a tvořivosti našich spoluobčanů jsou sluneční hodiny, o kterých jsme psali už v prosincovém čísle, nyní jsme však dostali doplňující informace – viz s. 16.

A na závěr Mark Twain: Existuje několik dobrých ochran proti pokušení, ale nejjistější je zbabělost. There are several good protections against temptations, but the surest is cowardice.

AK