Zpravodaj 10/2000

Profesionalizace – nová kategorie konceptu přípravy k výkonu povolání * Norsko – dovolená na vzdělávání * Nutnost měnit povolání v průběhu života ve světle výsledků výzkumů * Reformy vysokoškolského vzdělávání v Evropě od roku 1980 (III.) * Modularizace jako prostředek flexibilizace duálního systému? * Pomocníci učitelů ve Francii * Dánsko – rozsáhlá reforma vzdělávání dospělých * Jak absolventi vstupují na trh práce * Děti cizinců ve francouzských počátečních školách * Systémy elektronické komunikace v oblasti odborného vzdělávání 3 * Německé profesní školy


Zpravodaj 10/2000

Editorial 
Často se mluví o tom, jak rychle se vyvíjí informační a komunikační technologie a jak zásadním způsobem proměňuje náš pracovní i soukromý život. Lidé si však rychle zvykají na výhody, které s sebou tento vývoj přináší, a tak možná leckoho překvapí, že celosvětová počítačová síť (World Wide Web) vznikla teprve v roce 1991. O tři roky později prodal virtuální obchod Amazon svou první knihu a v roce 1995 se poprvé vyhledávalo pomocí Yahoo. Pravděpodobně nejstarší český vyhledávač Seznam byl založen již v roce 1996. A v roce 1999 byla v kybernetickém prostoru otevřena první onlinová univerzita.Takto rychlý vývoj zkonkrétňuje požadavky na celoživotní učení v této oblasti. Neboť ze záplavy nabízených informací se pouze ty osvojené stávají znalostmi, jak ve svém příspěvku na mezinárodním semináři VÚOŠ vysvětlil profesor Kotásek. Přitom je třeba mít stále na mysli, že informační a komunikační technologie jsou pro většinu lidí (s výjimkou počítačových expertů) pouze prostředkem k získávání znalostí a jejich ovládnutí není cílem samo o sobě. Dovednost vyhledávat informace sama nestačí, je třeba je také umět posoudit, roztřídit, zpracovat, přehledně uložit a hlavně využít při vlastní práci.Nejnovější zprávy a poznatky se i v minulosti objevovaly především v časopisech. V přírodních vědách se publikace článku v renomovaném časopise dala přirovnat k udělení patentu v technických oborech. To platí stále, jenže vzrůstá počet časopisů, které vycházejí (někdy pouze) v elektronické podobě. S tím mají problémy zejména knihovny, které musí radikálně změnit postupy dosud používané při zacházení s časopisy. Pomoc přichází opět z Internetu. Softwarová firma ExLibris převzala systém propojení elektronických dokumentů (SFX) od belgické univerzity v Gentu, otestovala ho ve spolupráci s velkými světovými dodavateli elektronických dokumentů a učinila z něj systém mezinárodní. SFX propojuje nejen elektronické časopisy, ale i další elektronické informační zdroje. Pro lepší představu o tom, jak velké množství časopisů existuje v elektronické podobě, jeden příklad. Nakladatelství Springer uvádí na své internetové stránce >http://link.springer.de/forum.htm< názvy dvanácti oddílů, které obsahují seznamy časopisů vydávaných v klasické i elektronické podobě. Jen v oddíle věd o životním prostředí lze napočítat 35 časopisů vydávaných (také) v elektronické formě. Pro knihovníky tento vývoj pomalu vede k tomu, co je v jednom z článků v tomto čísle Zpravodaje popsáno jako skrytá změna povolání. Nebo, jak by řekla většina dnešních televizních řečníků, knihovníci zjišťují, že to už není o vlastnictví (časopisů), ale o přístupu (k nim). Bůhví, jak by tito lidé vyjadřovali své myšlenky, kdyby do obecné češtiny nepronikl tento otrocký překlad anglického What is it all about?

Oblast odborného vzdělávání má také svůj elektronický časopis. Jmenuje se ETV Newsletter, někdy též zkráceně ETV – News. Je zasílán zájemcům na e-mailové adresy ve formě pouhého textu proloženého odkazy na různé internetové adresy. Starší čísla si můžete vyhledat ve známé „elektronické vesnici odborné přípravy“ – Electronic Training Village. V samotné „vesnici“ došlo v poslední době k některým změnám, jak se dozvíte z článku na straně 13-14. Například barevnou mapku na první straně, kterou si možná pamatujete z poslední návštěvy, nahradilo střízlivější uspořádání. Příležitostně se tam podívejte. AK