Zpravodaj 4/2004

Vzdělávání a aktivní občanství v EU * Jak se mluví v Evropě? * Webová stránka evropského vzdělávání * Evropská observatoř informační technologie * Spolkový úřad pro odborné vzdělávání a technologii - Švýcarsko * Program přípravy na povolání v USA: Job Corps * Vysokoškolské a odborné vzdělávání v EU * Projekt Tuning * Bakalář v německých vysokých školách * Profesní poradenství pro dívky – projekt TASTE * Odborné vzdělávání v Itálii * Česko-anglický minislovníček internetových symbolů


Zpravodaj 4/2004


Editorial 

Až dostanete do rukou (nebo na obrazovku počítače) příští číslo Zpravodaje, budeme již tři týdny v Evropské unii. Vstupujeme do ní v  roce, který byl vyhlášen Evropským rokem výchovy sportem. Takže bychom případné počáteční nesnáze nebo nezdary měli brát sportovně.

Sport, alespoň ve své původní nezkomercionalizované podobě, posiluje v lidech dobré vlastnosti (píli, houževnatost, sebeovládání, trpělivost, dochvilnost, odvahu, čestnost ...) a učí je mnohým klíčovým kompetencím (spolupracovat v týmu, organizovat svůj čas, řešit problémy – někdy velmi rychle, učit se novým věcem atd.) i novým znalostem například z fyziky tam, kde se ke sportu používají pomůcky od oštěpů, přes gymnastické nářadí až po veslařské lodě, z biologie, zdravovědy a mnoha dalších oborů. A co teprve takový sport jako jsou šachy! V květnu se bude úloze sportu v odborném vzdělávání a přípravě věnovat diskusní fórum Agora (viz strana 15).

V březnu se pod záštitou irského předsednictví EU konala konference o společných přístupech k ysokoškolskému a k odbornému vzdělávání v Evropě. Oba druhy vzdělávání se často prolínají, jak je patrné z článku na osmé straně. Navazující článek na další stránce se zabývá slaďováním vzdělávacích struktur v Evropě, mimo jiné též rozdělením vysokoškolského vzdělávání do dvou stupňů: bakalářského a magisterského. Co by měla očekávat od nově zavedeného bakalářského stupně německá odborná veřejnost se dozvíte z článku na deváté stránce.

Německé profesní poradenství již řadu let usiluje o to, aby dívky více vstupovaly do oborů přípravy, které jsou tradičně spíš doménou mužů. Nyní jim v tom má pomáhat nový program s názvem TASTE, v němž si dívky mohou vyzkoušet, co různá povolání v praxi obnášejí (viz strana 10).

Stalo se zvykem, že země, jež předsedá Evropské unii, publikuje v daném „funkčním období“ v edici Panorama, kterou vydává CEDEFOP, stručný popis svého systému odborného vzdělávání a přípravy. Ve druhém pololetí loňského roku předsedala EU Itálie. V Itálii zároveň probíhá reforma školského systému, takže tato publikace je velmi zajímavá, byla by však ještě užitečnější, kdyby nové schéma vzdělávací soustavy (platné po reformě) bylo doplněno popisem nově zaváděných vzdělávacích institucí, bohužel však tento popis odpovídá stavu před reformou. Přesto bylo možné z publikace získat mnoho užitečných informací a doplnit je poznatky z jiných zdrojů, takže článek na stránce 12-15 poskytuje ucelený obraz systému odborného vzdělávání a přípravy v dnešní Itálii.