Zpravodaj 4/2014

Z glosáře Cedefopu * Kvartární, kvartérní, kvarternární, kvartální * Duální profesní příprava hledá nové cesty * Nesoulad v kvalifikacích a co se za ním skrývá * Work-Life-Management v podniku SAP * Rakousko: odborné a vysokoškolské vzdělávání

Zp1404a.pdf Zp1404a.pdf (686,83 KB)


Editorial

Korintský průplav šest let po jeho otevření popsal Ottův slovník naučný (1899) takto: „Korinthský průplav protíná Korithskou šíji počínaje v zálivu Korithském, táhne se k jihovýchodu v délce 6340 m a končí u města Isthmia. Šířka jeho obnáší 22 m, hloubka 8 m, stěna průkopu sahá v nejvyšším bodu do výše 80 m nad hladinu průplavu a jest zde opatřena majákem … Železniční trať z Korinthu do Athén vede přes průplav po viaduktu ve výši 47 m nad hladinou vodní … Myšlénka prokopati Korinthskou šíji vyskytla se několikráte již ve starověku zejména za Nerona. První positivní návrh na prokopání vypracoval r. 1829 Virlet d’Aoust na žádost vladaře Capo d’Istria … Na něm založen jest plán schválený r. 1882 řeckou vládou, dle kterého zahájila 1. května 1882 prokopávací práce francouzská společnost za řízení uherského generála Türra. Práce však pokračovaly pomalu a roku 1889 dokonce přerušeny, načež dokončeny společností řeckou a průplav slavnostně zahájen dne 6. dubna1893.“

Většina článků v tomto čísle i příloha se věnuje různým formám profesní přípravy a jejich vyhlídkám do budoucnosti. Zamyšlení nad novým směřováním duální profesní přípravy přináší článek ze spolkové země Bádensko-Württembersko, i když se v něm objevují podobné úvahy jako v celém Německu. V německých a v rakouských odborných kruzích se totiž projevují obavy z hrozící akademizace (Akademisierung) profesní přípravy. Tím se myslí, že profesní příprava se v některých oborech přesouvá do odborných vysokých škol (Fachhochschulen). V překladu stručné zprávy Cedefopu se přitom můžete dočíst, že největší nesoulad mezi nabídkou kvalifikací a poptávkou po nich na evropském trhu práce je právě na střední úrovni, kde je kvalifikovaných pracovníků nedostatek a kam potom z nouze nastupují „překvalifikovaní“ absolventi vysokých škol.

Nejste-li spokojeni s pracovními podmínkami na svém pracovišti, možná by se vám líbilo v podniku SAP, který se zabývá systémy, aplikacemi a produkty v oblasti zpracování dat a stará se jak o spokojenost zákazníků, tak pracovníků. Investice do psychického a fyzického zdraví zaměstnanců se prý podniku vyplácejí.

V březnovém čísle jsme psali, kdo je to „metr“ a z čeho toto označení pochází. U obratu mít filipa to není tak jednoznačné. Existují různé výklady, např. se uvažovalo o anglickém slově filip, které znamená podnět. V dnešních slovnících se však již nevyskytuje. Z francouzského slova filou [filu], znamenajícího šejdíře, podfukáře i zloděje možná vznikl český filuta. V časopise Naše řeč z roku 1933 je otištěna reakce na vtipný fejeton Karla Čapka, který  uvažuje o tom, že oním příslovečným Filipem mohl být Filip zvaný Evangelista. Ten potkal jednou mouřenína, který četl proroka Izaiáše, ale vůbec mu nerozuměl. Požádal Filipa o radu a ten mu četbu vyložil tak jasně a přesvědčivě, že se mouřenín dal hned pokřtít. Dokud tedy neměl vedle sebe Filipa, byl bezradný, jakmile u sebe Filipa měl, byl osvícen, dostal rozum a důvtip. Kdysi znal český lid dokonale bibli. Papež Pius II., který žil v 15. století v Čechách, říkal, že zde každá žena zná bibli lépe než mnohý biskup. Slova a podobenství z bible u nás přecházely do lidového jazyka. Tolik Naše řeč. Pro úplnost dodáváme, že do názvu divadelní hry Oscara Wilda: „Jak je důležité míti Filipa“ dostal Filipa překladatel Jiří Zdeněk Novák v roce 1949. V originále se mluví o důležitosti být vážný (The Importance of Being Earnest).

Omlouváme se za zpoždění tohoto čísla částečně způsobené rozsáhlejší přílohou.             AK