Zpravodaj 6/2011

Zaměstnatelnost absolventů vysokých škol z pohledu zaměstnavatelů * Priority polského předsednictví * Definování výsledků učení v kurikulu * Systém přechodů v Hamburku * Prostupnost mezi profesní přípravou a vysokou školou v Německu * Vysoké školství na Islandu

Zpravodaj 6/2011 Zpravodaj 6/2011 (510,55 KB)


Od 1. července do konce roku předsedá Evropské unii Polsko. Dřevoryt z Norimberské kroniky (1493) ukazuje polské město Krakov. Tamní univerzita byla založena již v roce 1364. Ottův slovník naučný (1900) však začíná popisem tehdy nové budovy: „Nová universita je nádherná stavba gotická (1881–1887) s vestibulem, krásnou aulou, umělecko-histor. sbírkou, archeolog. museem, sbírkou obrazů. sbírkou fysiografickou a bibliotékou. ... Starou proslulou universitu Jagelonskou založit Kazimír Vel. 12. kv. r. 1364 se svolením papeže Urbana V. Po smrti Kazimírově univerzita upadla, kdežto v XV. stol. zvláště astronomie a studia humanistická zase na ní kvetla a 800 studentů ji navštěvovalo. Po věky byla střediskem polského života vědeckého, třebaže později nový nastal úpadek. R. 1817 byla nově organizována a od r. 1833 stále roste a vyvíjí se. Do r. 1861 byla tam jazykem vyučovacím němčina, která od těch časů ustupovala polštině, až 30. dubna 1870 polština zavedena tam venkoncem.“

Ještě za maďarského předsednictví (20. – 21. června) byla v Bruselu uspořádána mezinárodní konference s burcujícím názvem „Chytit vlak: kvalifikace, vzdělávání a pracovní místa“ (Catch the Train: Skills, Education and Jobs). Jednání konference se zaměřilo na tři hlavní témata: Úlohu systémů vzdělávání a odborného vzdělávání v přípravě na zaměstnání; Přechod ze školy do zaměstnání; Udržování a zvyšování zaměstnatelnosti. Podrobnější zprávy o konferenci by se mohly objevit v srpnovém Zpravodaji.

Úvodní článek tohoto čísla se věnuje zaměstnatelnosti absolventů vysokých škol zejména z pohledu zaměstnavatelů, článek převzatý z německého časopisu pojednává o „otevřených vysokých školách“ a v jiném článku se můžete seznámit se všemi čtyřmi veřejnými vysokými školami na Islandu. Díky stručné zprávě Cedefopu však odborné vzdělávání přece jen převažuje.

V Hamburku, který je zároveň městem a spolkovou zemí, věnují odbornému vzdělávání velkou pozornost a reformují systém přechodů ze školy do zaměstnání tak, aby zbytečně neztráceli potenciální kvalifikované pracovní síly. V lednu 2007 byl založen Hamburský ústav odborného vzdělávání (viz článek na stránkách 7-9), který je samostatnou institucí zemského úřadu pro školy. Stará se o 45 státních odborných škol, které spolupracují se školami městských částí – podrobnosti se dočtete v článku.

V jazykovém koutku upozorňujeme na vícejazyčný tezaurus EuroVoc – viz rubrika Zajímavé internetové adresy. Termíny jsou v tezauru uvedeny ve všech 22 úředních jazycích EU, v chorvatštině a v srbštině. Můžete si tipnout a pak ověřit, co je to estonsky haridus. Do Evropské unie se chystá vstoupit i Island, takže možná přibyde další úřední jazyk. Názvy islandských vysokých škol proto uvádíme i v původním znění, abychom si zvykli. Název města Hólar znamená v překladu pahorkatina nebo vysočina, zkrátka hills, jak se píše na webových stránkách tamní vysoké školy, kde se můžete dočíst i o historii Hólar, pamětihodnostech a přírodních krásách. Studium se zaměřuje na akvakulturu a biologii ryb, chov koní a venkovskou turistiku. Mimochodem termín venkovská turistika už v češtině zdomácněl a existuje dokonce i Svaz venkovské turistiky.

Ať už se budete věnovat venkovské, vysokohorské, poznávací nebo jiné turistice, či se jen tak povalovat na pláži u moře nebo rybníka, přeje vám redakce Zpravodaje hezké léto.         AK