Zpravodaj 7-8/1999

Duální cesty ke kvalifikaci – příspěvek k atraktivitě německého odborného vzdělávání * Prostředky sloužící usnadnění vstupu mládeže do světa práce * Analýza zaměstnání pomocí metody ETED * Německé odborné vzdělávání v evropském kontextu * “Evropské úseky odborného vzdělávání” - EUROPASS * Celoživotní učení * Činitelé ovlivňující další vzdělávání v EU * Priority politiky vzdělávání v SRN * Etnická nerovnost ve vzdělávání – příklad Německa * Některé fondy v Evropské unii * Obecná úvaha o profesní přípravě * Evropské standardy v odborném vzdělávání a přípravě: Co jsou a kdo je chce? * Jak odborné vzdělávání reaguje na vývoj ekonomiky * Dodatkové kvalifikace v Duale Berufskollegs * Několik statistických údajů o rakouském školství * Klasifikace druhů profesní přípravy


Zpravodaj 7-8/1999

Editorial 
Koncem června se v Bruselu konalo 5. plenární zasedání Kruhu pro spolupráci ve výzkumu trendů v povoláních a kvalifikacích – CIRETOQ. Experti a výzkumníci sdružení v tomto kruhu, který se někdy též nazývá sítí, se již pět let snaží hledět dopředu a na základě náznaků, které poskytuje současnost, uvažují o tom, jak bude vypadat situace na trhu práce v nepříliš vzdálené budoucnosti. Zhruba v době, kdy vstoupí na trh práce dnešní žáci základních škol, kteří o své profesní kariéře teprve začínají přemýšlet. Kde však tyto informace získat v dnešním rychle se měnícím světě, kdy je jisté jen to, že není jisté nic? A jak mají odborné školy všeho druhu připravit studenty tak, aby v rozhodující chvíli disponovali žádoucími vědomostmi, dovednostmi a kompetencemi, když se neví, které z nich budou žádoucí? V této souvislosti se samozřejmě zdůrazňuje úloha dalšího či rovnou celoživotního vzdělávání, které může ledacos opravit a doplnit. Vždycky je však výhodnější stavět na dobrých základech než začínat zcela znovu.Vývoj povolání a kvalifikací potřebných pro jejich řádné vykonávání již dnes ovlivňuje mnoho faktorů a některé další se možná ještě objeví. Počínaje rychlým rozvojem techniky, přes ekonomické změny způsobované globalizací až ke změnám ve společnosti samotné, v pojetí práce, zaměstnání a vzdělávání.Prognózy vývoje ve světě práce se někdy mohou jevit stejně spolehlivé jako hádání z křišťálové koule. Je však třeba se jimi vážně zabývat. Návrhy na předcházení budoucím problémům mohou někdy pomoci při řešení problémů současnosti, z nichž jedním z nejzávažnějších je vysoká a dlouhodobá nezaměstnanost mladých lidí. Ta má jistě více příčin, zaměstnavatelé však často svalují vinu za nezaměstnanost mládeže na vzdělávání, které údajně nevybavuje potenciální uchazeče o zaměstnání tak, jak to vyžaduje trh práce. Účinná reakce ze strany vzdělávání může být jen jedna – zjistit, jaké skutečně jsou potřeby trhu práce, a snažit se odhadnout, jaké budou v dohledné budoucnosti.

Výzkumná práce členů sítě CIRETOQ se zabývá problémy, které musí řešit nejen členské státy EU, ale i všechny ostatní země světa. Proto jsme se rozhodli průběžně zpřístupňovat výsledky práce CIRETOQ našim čtenářům.  AK