Zpravodaj 7-8/2016

Společný evropský rámec digitálních kompetencí pro občany * Jak je využíván ECVET v Evropě * Nová agenda dovedností pro Evropu: 10 opatření * Profesní rozvoj učitelů a instruktorů v OVP * Jak zvýšit zaměstnatelnost * Principy OECD pro inovace ve školství reagují na výzvy 21. století * Digitální technologie a jejich vliv na povolání * Povolání budoucnosti v IT v Německu * Profesní orientace pomáhá zamezit předčasným odchodům z odborného vzdělávání Příloha III: Zajišťování kvality certifikace v odborném vzdělávání a přípravě

Zp1608a.pdf Zp1608a.pdf (2,01 MB)


Editorial

Pohled na bratislavský hrad připomíná, odkud se v tomto pololetí předsedá EU. Většina z čtenářů Zpravodaje zná Slovensko z doby společného státu, a proto jsem požádala o neotřelé snímky spolužáka Jana Hanuše (viz s. 24). Ottův slovník naučný (1931) o Bratislavě píše: „Bratislava, dřívější Prešpurk, leží v půvabné kotlině, chráněné od severu Malými Karpatami, pokrytými listnatými lesy a na jihovýchodním svahu četnými vinicemi. Na jihu je ohraničená tokem Dunaje; výše n. m. je 140 metrů, podnebí velmi mírné. ... Úřední název města Bratislava, zavedený výnosem ministerstva pro Slovensko ze 4. října 1919, navázal na staré jméno, které slovenští vlastenci dávali Prešpurku v 30. a 40. letech 19. století. O původ jména byla dlouhá vědecká diskuse, která však nepřinesla mnoho jasna.“

V editorialu červnového čísla jsme se podrobněji zabývali vhodným překladem mnohovýznamového anglického slova skill do češtiny. Termín dovednost se nám nezdál dostatečně výstižný. První článek srpnového čísla se věnuje Společnému evropskému rámci digitálních kompetencí pro občany. V anglickém názvu je místo skill použito vhodnější slovo competence. Při hledání dalších podkladů jsme zjistili, že již v roce 2006 byla v Úředním listě uvedena digitální schopnost jako jedna z osmi klíčových schopností pro celoživotní učení – viz odkaz za článkem. Přesto jsme v článku ponechali překlad kompetence, protože se nám pro digitální oblast zdá vhodnější a také kvůli obrázku v textu na třetí stránce, který ukazuje, z čeho se kompetence skládá. Článek umístěný na stránkách 6-8 čerpá z úředního překladu do češtiny, a proto jsou tam digitální dovednosti. Další překladatelský oříšek nám připravily nové webové stránky Cedefopu – viz rubriku Zajímavé internetové adresy. Stránky mají název Skills Panorama, a tady jsme se rozhodli pro překlad Panorama kvalifikací. A aby toho nebylo málo, v článku na straně 18, přeloženém z francouzského časopisu, se v originále píše o métiers du numérique, kterým by se v překladu mohlo říkat digitální povolání třeba po vzoru anglického termínu digital jobs. Po poradě se zkušenou překladatelkou z francouzštiny a odborníkem na soustavu povolání jsme se však rozhodli pro povolání v digitální oblasti. Za článek jsme pro srovnání přidali tabulku podobných povolání z německého zdroje, která má sice v originále IT Jobs, ale běžně se v Německu používá i IT Berufe. Při tomto nelehkém rozhodování jsem si vzpomněla na oblíbený výrok bývalého spolupracovníka Zpravodaje: „Evropa je v rukou překladatelů!“

Přílohou letního čísla je překlad vybraných částí z publikace Cedefopu, která se zabývá kvalitou certifikace výsledků vzdělávání ve 12 evropských zemích (nikoliv státech, protože např. Anglie a Baskicko zde vystupují samostatně). Kromě podrobností o certifikaci se v ní například dozvíte, že rakouské ministerstvo školství a žen k 1. červenci letošního roku předalo ženy do působnosti ministerstva zdravotnictví.

A jeden citát na začátek školního roku:

Vnímáme sílu slova. Ten, kdo chce přesvědčovat, by neměl věřit ve správný argument, ale ve správné slovo. Síla zvuku je vždy větší než síla smyslu. Dejte mi správné slovo a správný přízvuk a pohnu světem. ² You perceive the force of a word. He who wants to persuade should put his trust not in the right argument, but in the right word. The power of sound has always been greater than the power of sense...Give me the right word and the right accent and I will move the world.                                          Joseph Conrad (1857–1924)

 AK