Jazykové vzdělávání v jazykové škole

Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky jako instituce jazykového vzdělávání podle § 110 zákona č. 562/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (školský zákon), poskytují jazykové vzdělání v cizích jazycích. V případě vzdělávání cizinců se za cizí jazyk považuje také jazyk český.

Jazykové vzdělávání se uskutečňuje v jazykových školách podle školního vzdělávacího programu, který se tvoří v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro jazykové školy. RVP JŠ vstoupil v platnost 1. 9. 2009 a školy začaly vyučovat podle ŠVP od září 2011. Na podzim roku 2011 proběhla na tomto typu škol kontrola České školní inspekce (inspekční zprávy).

Rámcový vzdělávací program pro jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Manuál pro tvorbu ŠVP jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky může být ukončeno státní jazykovou zkouškou základní, státní jazykovou zkouškou všeobecnou a státní jazykovou zkouškou speciální. Státní jazykové zkoušky lze vykonat i bez předchozího vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky. Dokladem o úspěšně vykonané státní jazykové zkoušce je vysvědčení o státní jazykové zkoušce.

Státní jazykové zkoušky se skládají z části písemné a z části ústní. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy určuje zadání písemné části zkoušky a stanovuje termíny konání zkoušek. Konají se před zkušební komisí danou speciálním prováděcím předpisem.